ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РИТОРИЧНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

  • О.М. Корчова
Ключові слова: риторика, риторична освіта, риторична компетентність, методологія, методологія риторики

Анотація

У статті здійснено спробу обґрунтувати філософсько-методологічні засади риторичної освіти май- бутніх фахівців соціономічних спеціальностей (соціальних працівників / педагогів, практичних пси- хологів). З огляду на це окреслено трирівневу методологію риторики; виокремлено основні завдання риторичної освіти соціономістів з опертям на філософсько-методологічне підґрунтя риторики в соці- ономічній сфері – загальнофілософські погляди на людину, культуру й мову. Доведено, що об’єктом філософії риторики є мовлення як складник національної культури, а предметом – комунікант, його концептуально вербалізоване буття.

Посилання

1. Бацевич Ф. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень : [підручник] / Ф. Бацевич. – 2-ге вид., стереотип. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 240 с.
2. Голуб Н. Риторика у вищій школі : [монографія] / Н. Голуб. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
4. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5. Климова К. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : [монографія] / К. Климова. – Житомир : ПП «РУТА», 2010. – 560 с.
6. Лисиченко Л. Структура мовної картини світу / Л. Лисиченко // Мовознавство. – 2004. − № 5–6. – С. 36–41.
7. Мацько Л. Риторика : [навч. посібник] / Л. Мацько, О. Мацько. – 2-ге вид., стер. – К. : Вища школа, 2006. – 311 с.
8. Стилістика української мови : [підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / [Л. Мацько, О. Сидоренко, О. Мацько] ; за ред. Л. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.
9. Ортинський В. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
10. Препотенська М. Філософія риторики. Екзистенційні та метаантропологічні аспекти : [навчальний посібник] / М. Препотенська. – К. : Фірма «ІНКОС», 2011. – 228 с.
11. Психологічний словник / за ред. В. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 216 с.
12. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька : [навчальний посібник] / О. Рудницька. – К., 2002. – 270 с.
13. Сагач Г. Золотослів : [навч. посіб. для середніх і вищих навч. закл.] / Г. Сагач. − К. : Райдуга, 1993. – 378 с.
14. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.
15. Семеног О. Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : [монографія] / О. Семеног ; за ред. Л. Мацько. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 272 с.
16. Термінологічний словник з культурології / авт.- уклад.: Н. Больша, Н. Єфімчук. – К. : МАУП, 2004. – 144 с.
17. Українська мова: енциклопедія / [ред. кол.: В. Русанівський (співголова), О. Тараненко (співголова), М. Зяблюк (заступник голови) та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, 2004. – 842 с.
18. Філософія : [навчальний посібник] / [І. Надольний, В. Андрущенко, І. Бойченко, В. Розумний та ін.] ; за ред. І. Надольного. – К. : Вікар, 1997. – 584 с.
19. Філософія. Курс лекцій : [навч. посібник] / [І. Бичко, Ю. Осічнюк, В. Табачковський та ін.]. – К. : Либідь, 1991. – 456 с.
20. Філософський енциклопедичний словник / [ред. кол.: В. Шинкарук (голова редколегії), Є. Бистрицький, М. Булатов, А. Ішмуратов, П. Йолон (заступник голови редколегії) та ін.]. – К. : Абрис, 2002. – 744 с.
21. Фіцула М. Педагогіка : [навч. посіб.] / М. Фіцула. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с.
22. Шевченко Л. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу : [монографія] / Л. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 478 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
64-68
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ