ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

  • О.В. Кузнецова
  • В.І. Одарченко
Ключові слова: самостійна робота студентів, Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, вищий педагогічний навчальний заклад, вимоги до організації самостійної роботи, пізнавальний інтерес, мотиваційна сфера

Анотація

У статті висвітлено особливості організації самостійної роботи студентів за Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у вищому педагогічному навчальному закладі. На підставі ана- лізу наукової літератури визначено суть, види та способи організації самостійної роботи студентів за цієї системи. Обґрунтовано вимоги до її організації, що впливають на ефективність, інтенсивність та результативність самостійної роботи студентів, дається характеристика етапів виконання самостійної
роботи, якими передбачається активізація самоосвітньої діяльності студентів.

Посилання

1. Акімова О. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / О. Акімова // Кредитно-модульна та модульно-рейтингова організація навчального процесу в коледжах і технікумах. Стан. Проблеми. Перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (22 лютого 2008 року). – Х., 2008. – С. 6–7.
2. Бойко Н. Форми та шляхи організації самостійної роботи студентів / Н Бойко. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2001. – № 5. – С. 10–13.
3. Види навчально– та науково-дослідної роботи студентів : [навч.-метод. посіб. для підготовки та написання рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт,
наукових статей і тез доповідей] / [В. Одарченко, С. Беляєв та ін.] ; за заг. ред. І. Репко. – 4-те вид. – Х. : ХГПА, 2012. – 204 с.
4. Самостійна робота студентів : [навч. посіб.] / [В. Євдокимов, Л. Покроєва, Т. Агапова, В. Луценко]. – Х. : ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2004. – 140 с.
5. Підготовка вчителя в умовах євроінтеграції : [навчальний посібник] / [В. Євдокимов, Г. Пономарьова, Л. Покроєва, В. Луценко]. – Х. : ХОНМІБО, 2006. – 204 с.
6. Павлютенков Є. Основи управління школою / Є. Павлютенков, В. Крижко. – Х. : Основа, 2006. – 356 c.
7. Пономарьова Г. Педагогіка. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ на заняттях з педагогіки : [навчально-методичний посібник з практикумом] / Г. Пономарьова, І. Степанець – Х., 2010 – 214 с.
8. Педагогіка. Рейтингова перевірка знань, умінь і навичок студентів з педагогіки : [навчально-методичний посібник] / [Г. Пономарьова, І. Степанець, О. Кузнецова, С. Рябокінь]. – Х., 2011. – 310 с.
9. Репко І. Дидактика: робочий зошит / І. Репко, В. Одарченко. – Х. : ХГПА, 2014. – 120 с.
10. Теорія виховання : [навч. посібник] / [І. Репко, В. Одарченко, О. Ільченко]. – Х. : ХГПА, 2011. – 136 с.
11. Савченко О. Педагогіка. Виховний потенціал початкової освіти : [посібник для вчителів і методистів початкового навчання] / О. Савченко – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : А. Богданова, 2009. – 226 с.
12. Савченко О. Дидактика початкової школи : [підручник для студентів педагогічних факультетів] / О. Савченко – К. : Генеза, 1999. – 368 с.
13. Ягупов В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В. Ягупов – К. : Либідь, 2002. – 520 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
73-76
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ