БЕЗПЕРЕРВНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • В.О. Купрієвич
Ключові слова: безперервна освіта, професійний розвиток, професійне самовдосконалення, система післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації

Анотація

Актуалізується проблема безперервного самовдосконалення керівників закладів професійної освіти як важливої умови їх розвитку в системі післядипломної педагогічної освіти. Розкриваються напрями та зміст процесу підвищення кваліфікації керівників професійних навчальних закладів у контексті забезпечення безперервності їх професійного зростання та самовдосконалення.

Посилання

1. Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти / [В. Дивак, Ю. Завалевський, Г. Литвиненко] // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – № 2. – С. 21–24.
2. Змеев С. Андрогогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых / С. Змеев. – М. : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с.
3. Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми / В. Кремень // Управління освітою. – 2011. – № 2 (254). – С. 3–5.
4. Кремень В. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи) / В. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 216 с.
5. Післядипломна освіта: проблеми управління, методичне забезпечення : [навч.-метод. посіб.] / за ред. Г. Данилової, Г. Дмитренка. – К. : ІЗМН, 2000. – 385 c.
6. Олійник В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : [монографія] / В. Олійник. – К. : Міленіум, 2003. – 594 с.
7. Олійник В. Управління розвитком професійно-технічного навчального закладу : [навч.-метод. посіб.] / В. Олійник, Л. Сергеєва. – К. : АртЕк, 2010. – 176 с.
8. Підготовка керівника навчального закладу до управлінської діяльності в ринкових умовах : [навч. посіб.] / [А. Чміль, В. Маслов, Г. Дмитренко, Г. Єльникова, Г. Федоров] ; за ред. А. Чміля. – К. : Логос, 2006. – 126 с.
9. Покроєва Л. Модель організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти / Л. Покроєва // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. – 2014. – № 2 (78). – С. 17–20.
10. Покроєва Л. Розвивальне середовище як умова безперервності педагогічної освіти / Л. Покроєва // Вісник післядипломної освіти : збірник наук. праць. – Вип. 15 (28). – К. : Ун-т менеджменту освіти НАПН України, 2015. – С. 142–147.
11. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості / за заг. ред. С. Ніколаєнка, В. Тесленка. – К. : Пед. преса, 2007. – 176 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
77-80
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ