ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • О.М. Ліба
Ключові слова: педагогічні умови, готовність, молодші школяр, учителі початкових класів, навчання математики, інноваційні технологі

Анотація

У статті порушено проблему пошуку педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів. Здійснено спробу довести, що зміст оптимальних педагогічних умов відображає орієнтацію студентів на використання інноваційних технологій у майбутній професійній діяльності; розширення бази знань студентів зі специфіки використання інноваційних технологій навчання математики молодших школярів; сприяння опануванню студентами вміннями, навичками і досвіду використання інноваційних технологій; залучення студентів у самостійну проектно-дослідницьку діяльність.

Посилання

1. Андреев В. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 124 с.
2. Подготовка научных кадров и формирование научно-исследовательских компетенций : [монография] / под науч. ред. докт. истор. наук М. Новикова. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009. – 468 с.
3. Бабанский Ю. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / Ю. Бабанский. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.
4. Бєльчева Т. Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв’язування навчально-пізнавальних завдань у початковій школі : автореф. дис. … канд.
пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. Бєльчева. – Мелітополь, 2007. – 20 с.
5. Высоцкий С. Структура психолого-педагогических условий формирования поисково-творческой направленности личности в процессе обучения / С. Высоцкий // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Ушинського. – 1999. – Вип. 8–9. – С. 90–94.
6. Гайдур М. Підготовка майбутніх вчителів до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в умовах інформаційного середовища : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / М. Гайдур. – Ялта, 2010. – 18 с.
7. Маляренко О. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до розв’язання дидактико-методичних задач : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. Маляренко. – Луганськ, 2010. – 322 с.
8. Словник-довідник з професійної педагогіки / ред.-упоряд. А. Семенова. – О. : Пальміра, 2006. – 272 с.
9. Ягупов В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
85-89
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ