ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • О.А. Макеєва
Ключові слова: активне навчання, інтерактивні методи навчання, «кейс-стаді», дискусія, тренінг, проект

Анотація

Стаття присвячена аналізу інтерактивних методів навчання як ефективних методів у процесі фор- мування професійної культури майбутніх соціальних працівників. Автор охарактеризував сутність по- нять «активне навчання», «інтерактивні методи навчання». У статті також проаналізовано такі методи інтерактивного навчання, як «кейс-стаді», метод «мозкового штурму», метод ділової гри, дискусійні методи (діалогові), метод проектів і тренінгові навчання. Автор запропонував приклади використання зазначених методів для формування професійної культури майбутніх соціальних працівників.

Посилання

1. Вербицкий А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход / А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.
2. Кругликов В. Активное обучение в техническом вузе: теория, технология, практика / В. Кругликов. – СПб. : ВИТУ, 1998. – 308 с.
3. Педагогика и логика / [Г. Щедровицкий, В. Розин, Н. Алексеев, Н. Непомнящая]. – М. : Просвещение, 1993. – 410 с.
4. Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих : [навчально-методичний посібник] / С. Сисоєва. – К. : ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.
5. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: Теорія, практика, досвід : [метод. посібник] / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – 264 с.
6. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пометун. – К., 2007. – 144 с.
7. Стариков П. Пиковые переживания и технологии творчества : [учебное пособие] / П. Стариков. – Красноярск, 2011. – 92 c.
8. Селевко Г. Современные образовательные технологии / Г. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
9. Рыбина О. Проектная деятельность / О. Рыбина // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2004. – № 1. – С. 46–49.
10. Бондарєва Л. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Бондарєва. – К., 2006. – 23 с.
11. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : [навч. посіб.] / [Г. Ковальчук, Н. Бутенко, М. Артюшина та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006.– 320 с.
12. Новікова Л. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі : [науково-методичний посібник] / Л. Новікова. – Павлоград : ЗДІЕУ, 2008. – 110 с.
13. Шапран Ю. Використання кейс-стаді як технології інтерактивного навчання майбутнього вчителя / Ю. Шапран // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. – 2012. – № 22, Ч. 7. – С. 180–186.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
94-98
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ