МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • О.Г. Марченко
Ключові слова: освітнє середовище, вищий військовий навчальний заклад, курсант, моніторинг, експертиза, критерій, показник

Анотація

У статті порушено проблему моніторингу освітнього середовища вищого військового навчального закладу. Зроблено спробу обґрунтувати системний характер, виокремити системні елементи моніторингу освітнього середовища: мету, закономірності, компоненти, процедуру, наслідки. Запропоновано особистісно-розвивальний, соціальний, освітньо-професійний, матеріально-технічний критерії моніторингу розвитку освітнього середовища вищого військового навчального закладу.

Посилання

1. Педагогічний експеримент : [навчальний посібник для студентів педагогічних вузів] / [В. Євдокимов, Т. Агапова, І. Гавриш, Т. Олійник]. – Х. : «ОВС», 2001. – 148 с.
2. Выготский Л. Психология / Л. Выготский. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.
3. Нечепоренко Л. Методологія і ідеологія онто-інвайронментальної педагогіки (Педагогіка гармонізації і злагоди особистості з довкіллям) / Л. Нечепоренко. – Х. : Видавничий центр ХНУ, 2003. – 208 с.
4. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України : [практичний посібник] / [В. Барко, Ю. Ірхін, Т. Нещерет, О. Шаповалов]. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, ДП «Друкарня МВС», 2007. – 100 с.
5. Забезпечення якості освіти та Болонський процес: метод. рекомендації для студентів / уклад. Ю. Шевяков та ін. – Х. : ХУПС, 2015. – 80 с.
6. Ясвин В. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 366 с.
7. Федірчик Т. Педагогічна діагностика в діяльності викладача вищого навчального закладу як основа його професійного становлення / Т. Федірчик // Наука і освіта. – 2007. – № 1–2. – С. 194–197.
8. Метод визначення рівнів впливу чинників соціальної та суб’єктивної природи на управління функціонуванням складної системи / [В. Більчук, Н. Генералова, О. Марченко] // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. – 2010. – Вип. 4 (26). – С. 93–96.
9. Бєлікова О. Моніторинг ефективності навчального середовища за допомогою методу анкетування в західній педагогіці / О. Бєлікова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2007. – Вип. 42. – С. 35–38.
10. Сухомлинська О. Психотехніка – втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики / О. Сухомлинська // Історико-педагогічний альманах. – 2012. – Вип. 2. – С. 6–12.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
99-103
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ