АНІМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • В.І. Наумчук
Ключові слова: професійна підготовка, професійний розвиток, анімаційна діяльність, фізична культура, учитель

Анотація

У статті розглянуто основні проблеми сучасної системи освіти та висвітлено особливості професійної підготовки фахівців фізичної культури. Наведено, що становлення вчителя як професіонала починається з професійної підготовки та виховання фахівців, поетапного формування системи практичних навичок у майбутніх учителів фізичної культури та їх професійної майстерності. Здійснено аналіз поглядів видатних наукових діячів на визначення поняття «професійний розвиток» та «анімаційна діяльність» і визначено вплив анімаційної діяльності на професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури.

Посилання

1. Арефьєва Л.П. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в умовах сучасної парадигми освіти / Л.П. Арефьєва // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: Фізична культура і спорт. – 2011. – Вип. 10. – С. 19–23.
2. Вакуленко В.М. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусії, Росії (порівняльний аналіз) : автореф. дис. ... докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В.М. Вакуленко. – Луганськ, 2008. – 37 с.
3. Васянович Г.П. Психологія діяльності людини Вибрані твори : у 7 т. / Г.П. Васянович. – Львів : Норма, 2015– . – Т. 4 : Психологія і педагогіка : [навчальний
посібник]. – 2015. – 512 c.
4. Жураковский Г.Е. Педагогические идеи А.С. Макаренко / Г.Е. Жураковский ; под ред. и с ввод. ст. Ш.И. Ганелина. – М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1963. – 328 с.
5. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII // Законодавство про освіту. – К. : Парламентське видавництво, 2002. – 159 с.
6. Курило Л.В. Теория и практика анимации / Л.В. Курило. – М. : Советский спорт, 2006. – 195 с.
7. Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: Анимационная модель : автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Е.Б. Мамбеков ; Гос. ин-т культуры. – СПб., 1992. – 16 с.
8. Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002). – К. : Шкільний світ, 2002.
9. Холодов Ж.К. Технология теоретической профессиональной подготовки в системе специального физкультурного образования / Ж.К. Холодов. – М., 1996. –
152 с.
10. Шульга И.И. Педагогическая анимация в практике социального воспитания за рубежом / И.И. Шульга // Школьные технологии. – 2008. – № 3. – С. 134–136.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
108-112
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ