КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • Л.А. Пермінова
Ключові слова: компетентнісний підхід, конкурентоздатність майбутнього вчителя початкових класів, конкурентоспроможність студентів вищих навчальних закладів

Анотація

У статті описується досвід удосконалення професійної підготовки майбутнього учителя початкових класів в контексті компетентнісного підходу. Порушено проблему реалізації компетентнісного підходу щодо формування конкурентоздатності майбутнього вчителя початкових класів. Здійснено спробу довести, що компетентнісний підхід є базовим для формування конкурентоздатності студента, що конкурентоздатність носить ознаки компетентності, що дає змогу оцінити як рівень сформованості знань,
так і особистісні зміни фахівця, які відбулись у процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі.

Посилання

1. Иванов Д. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий : [учебно-методическое пособие] / Д. Иванов. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2003. – 101 с.
2. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова : [монографія] / Л. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 375 с.
3. Кузнецов М. Личностно ориентированная подготовка учителя: теоретико-методологический аспект / М. Кузнецов. – Брянск : Изд-во БГПУ, 200. – 375 с.
4. Митник О. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи / О.Митник // Початкова школа. – 2009. – № 11 (485). – С. 35–37.
5. Нагач М. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. Нагач. – К., 2008. – 21 с.
6. Савченко О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. Савченко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти». – Полтава, 2001. – С. 8.
7. Ходань О. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців ВНЗ / О. Ходань // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 29. – С. 232–234.
8. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Ученик в обновляющейся школе : сборник научных трудов. – М. : ИОСО РАО, 2002. – С. 58–64.
9. Шамова Т. Компетентностно-ориентированное повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вуза / Т. Шамова, Г. Подчалимова // Повышение профессиональной компетентности работников образования: актуальные проблемы и перспективные решения : сборник статей Вторых педагогических чтений научной школы управления образованием. – М., МПГУ, 2010. – С. 315–321.
10. Шуванов В. Социальная психология управления : [учебник] / В. Шуванов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 468 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
118-123
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ