КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

  • А.Л. Сембрат
  • Н.І. Самойленко
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентнісна освіта, компетенція, ключові компетенції

Анотація

У статті здійснено науково-педагогічний аналіз проблеми дослідження та теоретично обґрунтовано компетентнісний підхід у сучасному вітчизняному та зарубіжному освітньому просторі. Визначено, що компетентнісний підхід в освіті передбачає ефективне створення певних педагогічних умов у навчально-виховному процесі, які забезпечують формування уміння вирішувати професійні завдання на основі отриманих знань, умінь і навичок; необхідність у компетентнісному підході в освіті як новій освітній парадигмі виникла у зв’язку з переходом до нового типу мислення та дії, з новим способом перетворення дійсності.

Посилання

1. Зимняя И. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.
2. Краевский В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В. Краевский, А. Хуторской // Педагогика. – 2003. – № 3. – С. 3–10.
3. Михайличенко М. Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : дис. канд. пед. наук / М. Михайличенко. – К., 2007. – 221 с.
4. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта України. – 2004. – № 60–61. – С. 7–10.
5. Зязюн І. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи : [монографія] / І. Зязюн. – К. : ВІПОЛ, 2000 – 636 с.
6. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К. : К.І.С, 2003. – 296 с.
7. Овчарук О. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики / О. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.
8. Пометун О. Компетентністний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65–69.
9. Хуторской А. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад на отделении философии образования и теории педагогики / Хуторской А.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eidos.ru/news/compet/htm.
10. Hammerly H. Synthesis in Second Language Teaching / Hammerly H. / Second Language Publications, 1982. – 333 p.
11. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program – OECD (Draft) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/edu/skillsbeyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
134-137
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ