ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВНЗ

  • С.М. Стрельбицька
Ключові слова: професійна діяльність, соціальний працівник, готовність, психологічна готовність до професійної діяльності

Анотація

У статті розглянуто проблему визначення та обґрунтування змісту і структури психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників, яка активно досліджується в сучасній психолого-педагогічній літературі. Здійснено теоретичний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців. Розглянуто різні підходи до трактування поняття психологічної готовності до професійної діяльності. Визначено, що психологічна готовність є однією із основних умов успішного виконання соціальними працівниками майбутньої професійної діяльності.

Посилання

1. Дьяченко М.И.. Психологическая готовность / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – М. : Наука, 1986.– 450 с.
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.
3. Курлянд З.Н. Професійно-креативне середовище ВНЗ – передумова підвищення якості підготовки майбутніх фахівців / З.Н. Курлянд // Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития – 2009. – № 1– С. 18–26.
4. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека / Н.Д. Левитов. – М. : Наука, 1964. – 344 с.
5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
6. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: теорія і практика : [навч. посіб.] / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 574 c.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
151-155
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ