ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

  • О.Я. Тимофєєва
Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, педагогічні умови, структурування матеріалу, діалогові технології, управлінське рішення, структурно-функціональна модель, майбутні судноводії

Анотація

У статті охарактеризовано педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв, зокрема структурування змісту гуманітарних дисциплін відповідно до базових ціннісних орієнтацій соціально-комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв, використання діалогічних методів для розвитку навичок міжособистісної взаємодії та відпрацювання вмінь і навичок прийняття управлінського рішення на основі контекстного навчання. Акцентується увага на важливості належної підготовки науково-педагогічного складу до формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв.

Посилання

1. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей / А. Дистервег // Изб. пед. сочин. – М. : Учпедгиз, 1956. – С. 136–203.
2. Канюк О.Л. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.Л. Канюк ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 24 с.
3. Клочовський Я.А. Філософія діалогу / Я.А. Клочовський ; пер. з польськ. Катерини Рассудіної. – К. : Дух і літера, 2013. – 224 с.
4. Ломов Б.Ф. Категории общения и деятельности в психологии / Б.Ф. Ломов // Вопросы философии. – 1979. – № 8. – С. 28–39.
5. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г., измененная конференцией 1995 г. – CПб. : ЗАО ЦНИИМФ, 1996. – 551 с.
6. Методичні рекомендації до спецкурсу «Соціокультурні аспекти фахової підготовки майбутнього судноводія» / укладач О.О. Фролова. – Херсон : ХДМА, 2014. – 40 с.
7. М’ясоїд Г.І. Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних інспекторів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Г.І. М’ясоїд ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
8. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих : [навч.-метод. посіб.] / С.О. Сисоєва. – К. : ЕКМО, 2011. – 320 с.
9. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. – К. : Рад. шк, 1976. – Т. 1. – 1976. – 654 с.
10. Тернопільська В.І. Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності : автореф. дис. … докт.
пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / В.І. Тернопільська ; Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2009. – 46 с.
11. Томенко Т.Ю. Формирование социально-коммуникативной компетентности в профессиональной подготовке студентов медицинского колледжа : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Т.Ю. Томенко. – Саратов, 2006. – 198 с.
12. Філософські абриси сучасної освіти : [монографія] / [авт. кол.: І. Предборська, Г. Вишинська, В. Гайденко, Г. Гамрецька та ін.] ; за заг. ред. І. Предборської. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 226 с.
13. Фрейре П. Педагогіка пригноблених / П. Фрейре ; пер. з англ. – К. : Юніверс, 2003. – 168 с.
14. Діденко О.В. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ / О.В. Діденко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2014. – Вип. 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6.
15 Залюбівська О.Б. Педагогічні умови формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів / О.Б. Залюбівська, О.В. Діденко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2015. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_10.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
156-161
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ