НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МЕТОДИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE ФОРМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Н.А. Хміль
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів, марний сервіс Google Форма, пізнавальний інтерес і мотивація студентів, мережеві форми

Анотація

У статті висвітлено один із аспектів дослідження формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі. Охарактеризовано інформаційно-технологічні знання та інструментально-технологічні вміння, на яких ґрунтується діяльність учителя, що спрямована на розробку мережних форм для опитувань, анкет, вікторин із мультимедійним вмістом, тестів тощо засобами хмарного сервісу Google Форми. Запропоновано й розкрито
елементи методики навчання майбутніх учителів прийомів їх створення та подальшого застосування в навчально-виховному процесі. Запропоновано практичні завдання, що спрямовані на розвиток пізнавального інтересу творчого застосування здобутих знань і умінь у майбутній професійній діяльності, трансформацію мотивації студентів із навчальної на професійну.

Посилання

1. Дяченко С.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / С.В. Дяченко ; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2009. – 225 с.
2. Левченко И.В. Использование активных методов при обучении будущих преподавателей информатики / И.В. Левченко // Вестник Российского университета дружбы. Серия «Информатизация образования». – 2007. – № 2–3. – С. 18–22.
3. Морзе Н.В. Методична підготовка майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання / Н.В. Морзе, М.В. Золочевська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 3 (17). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://elibrary.kubg.edu.ua/900/1/N_Morze_M_Zolochevska_ITZN_3.pdf.
4. Ніколаєнко Ю.О. Принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі / Ю.О. Ніколаєнко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – № 37. – С. 102–106.
5. Основи педагогіки вищої школи : [навч. посіб.] /О.Г. Романовський, В.В. Бондаренко, Л.Л. Товажнянский та ін.]. – Х. : НТУ «ХПІ», 2005. – С. 193–201.
6. Хміль Н.А. Використання хмарного сервісу Google Форми у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів / Н. А. Хміль // Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення і перспективи розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conference.ikto.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=650.
7. Ярмахов Б. Google Apps для образования / Б. Ярмахов, Л. Рождественская. – СПб. : Питер, 2015. – 224 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
171-175
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ