СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • В.В. Алексєєва
Ключові слова: соціалізація, особистість, механізми соціалізації, соціальне середовище, інтеріоризація, екстеріоризація, структура соціалізації

Анотація

У статті окреслюється актуальна проблема сучасної соціально-педагогічної теорії та практики. Здійснено науково-теоретичний аналіз соціалізації особистості у зазначеному аспекті. Особлива увага в дослідженні надається питанню сутності соціалізації, розгляд її як процесу та результату входження індивіда в життя суспільства, що передбачає: соціальне пізнання, соціальне спілкування, оволодіння навичками практичної діяльності. Справедливо зазначено, що людина стає особистістю в міру засво- єння соціального досвіду у всіх його проявах (способах і засобах виробництва, духовної культури, прийомах чуттєвого пізнання, абстрактного мислення тощо). Ретельно розглядаються особливості та специфіка процесу соціалізації. Визначаються основні принципи, компоненти та універсальні механіз- ми, які можна покладати в основу структурування процесу соціалізації

Посилання

1. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка / Н.Ф. Голованова. – СПб. : Речь, 2004. – 272 с.
2. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К. – 1989. – 212 с.
3. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. Парыгин. – М. : Мысль, 1971. – 351 c.
4. Титов Б.А. Досуговое объединение, как фактор социализации детей, подростков и юношества : дис. … к. пед. н. : 13.00.05 / Б.А. Титов. – С-Петербург, 1994. – 267 с.
5. Швецова И.Г. Социализация сельского школьника-подростка средствами народной культуры: дис. … к. пед. н. : 13.00.01 / И.Г. Швецова. – К., 1997. – 143 с.
6. Шилова М.И. Основные направления обновления учебно-воспитательного процесса на основе гуманизации / Тезисы региональной конференции 26–27 марта / М.И. Шилова. – Красноярск, из-во КГПИ, 1992. – 75 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
17-21
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА