МЕДІАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ШКОЛІ

  • Н.М. Білик
Ключові слова: технології, соціально-педагогічні технології, соціальний педагог школи, соціально-педагогічні технології вирішення конфліктів у школі, медіація

Анотація

Автор узагальнила та проаналізувала соціально-педагогічні технології у діяльності соціального педагога, зокрема шкільного. Зроблено акцент на участі соціального педагога у врегулюванні шкільних конфліктів, запропоновано медіацію як технологію врегулювання конфліктів між учнями. Продемонстровано спробу структурування технології вирішення конфліктів у школі засобами медіації.

Посилання

1. Білик Н.М. Організаційно-педагогічні умови здійснення посередництва (медіації) однолітків у шкільному середовищі / Н.М. Білик // Science and educational a new dimension. Pedagogy and Psychology, III (33), Issue: 66, 2015. – C. 23–27.
2. Вайнола Р.Х. Курс лекцій із дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» для студентів спеціальності 6.010105 «Соціальна педагогіка» денної та заочної форм навчання / Р.Х. Вайнола, – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. – 159 с.
3. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.В. Василькова – М., Издательский центр «Академия», 2001. – 160 с.
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання / за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2013. – 536 с.
6. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навчальний посібник для ВНЗ / Л.М. Завацька. – К.: Видавничий дім «Слово», 2008. – 240 с.
7. Методика и технологии работы социального педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с.
8. Cоціальна педагогіка : навч. посіб. / за ред. О.В. Безпалько. – К.: Академвидав, 2013. – 321 с.
9. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підручник / за заг. ред. Звєрєвої І.Д. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.
10. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Навч. посібн. / З.М. Шевців. – К. : Центр учбової літератури. – 2012. – 248 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
26-30
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА