КІБЕРБУЛІНГ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ДЕВІАЦІЙ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОД

  • М.С. Грінченко
Ключові слова: медіанасильство, інформаційне суспільство, булінг, кібербулінг, кіберпереслідування, геппіслеппінг, булер, девіація, соціалізація, молодь

Анотація

У статті визначено зміст дефініції «кібербулінг» та її види; визначено відмінності віртуального і традиційного булінгу; розглянуто стратегії кібербулінгу, подано класифікацію типів булерів, а також рекомендації щодо протистояння медіанасильству. Обґрунтовано необхідність поширення інформації щодо кібербулінгу (щодо його профілактики, діагностики та подолання) серед соціальних педагогів/со- ціальних працівників, психологів, батьків; виокремлення негативних тенденцій кібербулінгу в процесі соціалізації молоді.

Посилання

1. Авер’янова Г.М. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства / Г.М. Авер’янова, Н.М. Дембицька, В.В. Москаленко; «ППП» – К.: 2005. – 307 с.
2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – К., Сімферополь : Універсум, 2013. – 536 с.
3. Кон И.С. Что такое буллинг, как с ним бороться? / И.С. Кон. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psihology.narod.ru/info18.html.
4. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми та технології: навч.-метод. посібник. – К. : ІМН, 1998. – 112 c.
5. Лысак И.В. Аутодеструкция в традиционных обществах // Известия ТРТУ. Специальный выпуск: Материалы XLVII научно-технической конференции. – 2002. – № 1 (24). – С. 204–205.
6. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник / Л.А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Вид. 2-ге, стер. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2015. – 244 с.
7. Руководство по аддиктологии / под.ред. проф. В.Д. Менделеевича. – СПб. : Речь, 2007. – 768 с.
8. Солдатова Г.У. Агрессоры и жертвы. Буллинг в России становится серьезной проблемой общения в сети / Г.У. Солдатова, Е.Ю. Зотова // Исследования. – 2012. – № 11. – С. 42–51.
9. Социальная педагогіка : курс лекций / под. ред. М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.
10. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник / за ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 316 с.
11. Olweus D. Bullying at School: What We Know and What We Can Do / Dan Olweus. – NY : Blackwell, 1993. – 152 p.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
31-35
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА