СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

  • Е.М. Фатєєва
Ключові слова: інноваційні технології, професійна компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні форми й методи, модульна технологія, майбутні менеджери освіти

Анотація

У статті розглядається проблема використання інноваційних технологій у структурі професійної підготовки майбутніх менеджерів освіти. Результатом інноваційних процесів є використання теоре- тичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Обґрун- товано, що до найбільш пріоритетних і перспективних напрямів і методів упровадження інноваційних педагогічних технологій, які позитивно впливають на формування методичної компетентності майбутніх менеджерів освіти, варто зарахувати модульно-розвивальне навчання, інформаційно-комунікаційні технології.

Посилання

1. Євтух М.Б. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М.Б. Євтух, І.С. Волощук // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1 (58). – С. 70–74.
2. Згуровський М.З. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій : [навч. посіб.] / М.З. Згуровський, І.І. Коваленко, В.М. Міхайленко. – К. : Вид. Європ. унту, 2003. – 265 с.
3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід української перспективи. Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.
4. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи) / В.Г. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 216 с.
5. Лепак Л. Активні методи навчання у процесі підготовки сучасного менеджера / Л. Лепак // Ситуаційна методика навчання: український досвід. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – С. 139–144; Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 2 (46). – С. 431.
6. Наумов В. Новые игровые технологии в обучении персонала / В. Наумов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.executive.ru/community/intellectual/692469/.
7. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку України: початок ХХІ століття / С.М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 253 с.
8. Павко А.І. Інноваційні педагогічні технології в контексті євроінтеграційних тенденцій у сфері вищої освіти України / А.І. Павко // Трибуна. – 2006. – № 9–10. – С. 22–23.
9. Пастернак Н.О. Модульна технологія навчання у вищих педагогічних закладах освіти / Н.О. Пастернак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія «Педагогіка». – 2005. – № 4. – С. 32–36.
10. Пометун О.І. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К., 2002. – 120 с.
11. Постоян Т.Г. Освітні технології : [навч. посіб.] / Т.Г. Постоян. – Одеса : Вид. Букаєв, 2014. – 204 с.
12. Сизоненко В. Політика і стратегія інноваційного розвитку України: євроінтеграційний аспект / В. Сизоненко // Вища школа. – 2008. – № 6. – С. 29–30.
13. Сластенин В.А. Педагогика : [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед.] / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.
14. Український педагогічний словник / за ред. С.У. Гончаренка. – К. : Либідь, 1988. – 636 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
67-71
Розділ
CЕКЦІЯ 5 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ