ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ НА СТАВЛЕННЯ ДО ВЧИТЕЛЯ

  • А.Г. Бублик
Ключові слова: особистісні особливості учнів, порушення поведінки, соціально-психологічні типи особистості, доброзичливі взаємини

Анотація

Автор статті розглядає вплив особистісних особливостей учнів основної школи на ставлення до вчителя. Здійснюється аналіз чинників, які впливають на відхилення в індивідуально-особистісному розвитку учнів. Подається динаміка змін у ставленні учнів до вчителів протягом навчання в основній школі. У статті описуються різні соціально-психологічні типи особистості (за В.М. Мініяровим), аналіз яких дозволяє прослідкувати, як відрізняються уявлення учнів про вчителя в залежності від особистісних особливостей учнів.

Посилання

1. Березина В.А. Особенности формирования межличностного восприятия, как условие совершенствования общения у подростков: автореф. дис. канд. психол. наук. – М., 2003. – 23 с., ил.
2. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.
3. Минияров В.М. Диагностика и коррекция характерологических свойств личности: учебное пособие. – Самара: АО «Корпорация Федоров», 1997. – 120 с.
4. Мухина B.C. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник для вузов / В.С. Мухина. – 7-е изд., стереотип. – М. : «Академия», 2002. – 456 с.
5. Психология подростка. Учебник. Под ред. члена-корреспондента РАО А.А. Реана. – СПб.: «Прайм – ЕВРО-ЗНАК», 2003. – 480 с. (Серия «Мэтры психологии»).
6. Реан А.А. Социальная педагогическая психология: учебное пособие для студентов вузов / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский; ред. В. Усманов. – СПб. : «Питер», 2000. – 416 с.
7. Рябов А.В. Учитель – глазами учеников, и ученик – глазами учителя // Журнал «Директор школы». – 2002. – № 1. – С. 50–59.
8. Шмырова О.И. Психологические особенности эмпатийного реагирования в подростковом возрасте // Мир психологии. – 2007. – № 4. (52). – С. 124–129.
9. Шмырова О.И. Понимание подростками эмоциональных состояний как, условие формирования отношения к себе // Вопросы психологии. 2009. – № 4. – С. 211–218.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
72-76
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ