МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • І.О. Данченко
Ключові слова: методологічні принципи єдності загального, особливого та одиничного, природного та соціального, дійсності та можливості, ринцип цілісності (холізм), принцип доцільності, системний, синергетичний, гуманістичний, аксіологічний, акмеологічний, діяльнісний, фасилітаційний і гер- меневтичний підходи щодо формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних закладів

Анотація

У статті розглянуті та проаналізовані фундаментальні методологічні засади щодо формування соці- альної зрілості студентів вищих аграрних закладів. На рівні філософської методології проблему фор- мування соціальної зрілості студентів-аграріїв висвітлено з позиції таких філософських принципів, як: принцип єдності загального, особливого та одиничного, природного та соціального, дійсності та можливості, принципу цілісності (холізм) та доцільності. На рівні методології обґрунтовані основні підходи до розв’язання питання формування соціальної зрілості студентів ВАНЗ: системний, синерге- тичний, гуманістичний, аксіологічний, акмеологічний, діяльнісний, фасилітаційний і герменевтичний

Посилання

1. Асмолов А.Г. Непройденный путь: от культуры полезности – к культуре достоинства / Вопросы психологи. – № 5–90. –1990. – 5 с.
2. Бодалев А.А. Личность и общение: психологические труды / А.А. Бодалев. – М.: Педагогика, 1983. – 271 с.
3. Каган М.С. Человеческая деятельность. Опыт системного анализа / Каган М.С. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с.
4. Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. [Текст]: [монографія] / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 367 с.
5. Кузьмина Н.В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки / Н.В. Кузьмина. – Л.: ЛГУ, 1980. – 123 с.
6. Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии / Б.Ф. Ломов // Вопр. психологии. – 1975. – № 2. – С. 31–45.
7. Орлов В.Ф. Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін : теорія і технологія: [монографія / за заг. ред. І.А. Зязюна] / В.Ф. Орлов. – К.: Наукова думка, 2003. – 275 [1] с. – С. 47.
8. Платонов К.К. Проблемы способностей / К.К. Платонов. – М.: Наука, 1972. – 192 с.
9. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – 2-е изд. / С.Л. Рубинштейн; [отв. ред. Е.В. Шорохова]. – М.: Педагогика, 1976. – 147 с.
10. Сазоненко Г.С. Педагогика успеха / Г.С. Сазоненко. – М.: Гнозис, 2004. – 684 с. – С. 348.
11. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека / В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 1996. – 320 с.
12. Український радянський енциклопедичний словник у 3 т. / [редкол.: Ф.С. Бабичев та ін.] – К. : голов. ред. УРЕ, 1986. – Т. 2 : Каліграфія– Португальці. – 1987. – 736 с. – С. 28.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
81-86
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ