ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • В.І. Дячук
Ключові слова: умова, педагогічні умови, старшокласник, позаурочна діяльність, життєва компетентність, освітнє середовище, зовнішні та внутрішні освітні ресурси, психологічний супровід, праксеологічний підхід

Анотація

Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню наступних педагогічних умов формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності: впровадження педагогами акмеологічних технологій у позаурочну роботу зі старшокласниками; управлінське забезпечення зовнішніх та внутрішніх освітніх ресурсів безперервності та наступності формування життєвої компетентності у позаурочній діяльності учнів І, ІІ та ІІІ ступенів; впровадження програми психологічного супроводу
процесу формування життєвої компетентності старшокласників; впровадження педагогами праксеологічного підходу в процесі формування життєвої компетентності старшокласників

Посилання

1. Ашеров А., Логвіненко В. Методи і моделі оцінки педагогічного впливу на розвиток пізнавальної самостійності студентів / Українська інженерно-педагогічна академія. – Х. : УІПА, 2005. – 164 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ – Перун, 2009. – 1736 c.
3. Гершунський Б. Комп’ютеризація у галузі освіти: проблеми та перспективи. – М.: Педагогіка, 1997. – 204 с.
4. Єрмаков І. Феномен компетентнісно спрямованої освіти // Школа. Інформаційно-методичний журнал. – № 12. – 2006. – С. 5–7.
5. Князев А., Одинцова И. Акмеологические технологи активного игрового обучения / А. Князев, И. Одинцова. – М. : РАГС. – 2GG9. – 184 с.
6. Колюткин Ю. Образовательная среда и развитие личности. [Электронный ресурс] / Ю. Колюткин, С. Тарасов // О-во «Знание» России. – 2000. – Режим доступа : www.znanie.org/jornal/n1_01/obraz_sreda.html.
7. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбинский; пер. с польск. – М. : «Экономика», 1975. – 271 с.
8. Краткий психологический словарь / [сост. Л. Карпенко; под ред. А. Петровского, М. Ярошевского]. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 512 с.
9. Майборода А. Акмеологічні технології в підготовці майбутніх спеціалістів / А. Майборода // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. – Вип. 20 (231). – Луганськ, 2011. – С. 256–264.
10. Манько В. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. Манько // Соціалізація особистості: зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.
11. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. – К. : Аконіт, 1999. – Т. 2. – 910 с.
12. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку ЗНЗ : монографія / Г. Щекатунова, В. Тесленко, А. Цимбалару та ін. / за ред. Г. Щекатунової. – К. : Пед. думка, 2013. – 264 с.
13. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посіб. / О. Пєхота та ін. – К.: В-во А.С.К., 2003. – 240 с.
14. Садова Т. Праксеологічні засади професійнопедагогічної підготовки майбутніх вихователів до організації пізнавальної діяльності дітей / Т. Садова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету / Глухів. держ. пед. унт ім. Олександра Довженка. Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. Серія: Педагогічні науки, Вип. 16. – С. 23–28.
15. Сибигатуллина Г. Развивающие акмеологические технологии в системе совершенствования профессионального самосознания государственных служащих: диссертация кандидата наук психологических наук: 19.GG.G3 / Г. Сибигатуллина. – М., 2GG7. – 222 с.
16. Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФА, 1998. – 576 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
97-101
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ