ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ МОРАЛЬНОЇ ЯКОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • К.О. Кучина
Ключові слова: громадянськість, громадянське виховання, громадянська освіта, громадянські компетентності

Анотація

У статті актуалізується необхідність підготовки майбутніх вчителів до виховання громадянськості як фундаментальної моральної якості молодших школярів. Підкреслюється, що виховання громадянськості взаємопов’язане та знаходиться в гармонійному співвідношенні з моральним вихованням. Конкретизуються складові громадянської компетентності та компоненти структури громадянськості.

Посилання

1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / [Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина та інші]. – К. : вид-во «К.І.С», 2004. – 112 с.
2. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / [О. Сухомлинська, М. Боришевський, К. Чорна та інші] // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7–10.
3. Концепція громадянської освіти та виховання дітей і молоді в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245841402.
4. Кучинська І. Педагогічні погляди на громадянське виховання видатних українських діячів ХХ століття / І. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 11. – С. 42–43.
5. Омельченко Л. Громадянське виховання / Л. Омельченко . – Х. : Основа, 2007. – 224 с.
6. Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації : [монографія] / за ред. Л. Кияшко. – К. : Міленіум, 2013. – 216 с.
7. Пометун О. Теоретичні засади формування громадянської компетентності учнівської молоді / О. Пометун // Управління школою. – 2005. – № 8 (92). – С. 6–7.
8. Программа Коммунистической партии Советского Союза. Принята ХХІІ съездом КПСС. – М. : Госполитиздат, 1962. – 144 с.
9. Психологічні закономірності розвитку громадянської спрямованості особистості : [монографія] / [авт. кол.: М. Боришевський та ін.] ; за ред. М.Й. Боришевського. – К. : Міленіум, 2006.– 297 с.
10. Рибак Г. Формування громадянської компетентності школярів через реалізацію системи громадянського виховання та освіти / Г. Рибак // Дир. шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 135–138.
11. Татаурова Г. Психологічні особливості формування відповідального ставлення до вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Г. Татаурова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2007. – 21 c.
12. Черкашенко В. Громадянське виховання: проблеми, досвід / В. Черкашенко // Завуч . – 2009. – № 34. – С. 27–28.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
111-114
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ