ФУНКЦІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩОЇ ЦІННОСТІ

  • В.А. Ляпунова
Ключові слова: толерантність, соціально значущі цінності, функції толерантності

Анотація

У рамках статті акцентовано увагу на функціях толерантності. Толерантність є однією зі значущих соціальних цінностей сучасних європейських держав. Досліджуються різні підходи науковців до визначення функцій толерантності. До основних з них відносять мотиваційну, інформаційну, адаптивну, регулятивну, виховну, комунікативну. На підставі вищевикладеного виділено функції педагогічної толерантності, які найбільш повно відображають її зміст: інформаційна, смислова, функція розуміння, емотивна та регулятивна функції. З’ясовується їх зміст. Звертається увага на потенціал освіти у формуванні толерантності як базової цінності демократичного суспільства. Обґрунтовується актуальність формування толерантності в системі вищої професійної освіти.

Посилання

1. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / [В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В.Л. Савельєв]. – К. : «МП Леся», 2014. – 358 c.
2. Бондырева С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К. Бондырева, Д.М. Колесов. – М ; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЕК», 2003. – 240 с.
3. Братченко С.Л. Психологические основания исследования толерантности в образовании / С.Л. Братченко // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. – 2003. – С. 104–117.
4. Грива О.А. Толерантність молоді у полікультурному середовищі : [монографія] / О.А. Грива. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2007. – 275 с.
5. Дубасенюк О.А. Проблема толерантності в антропофілософському вимірі / О.А. Дубасенюк // Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) : матер. міжнарод. наук.-практ.конф. для викладачів та студентів. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 360–365.
6. Котелянец Ю.С. Характеристика толерантности как педагогического понятия / Ю.С. Котелянец // Педагогика: традиции и инновации : материалы III междунар. науч. конф. – Челябинск, 2013. – С. 156–160.
7. Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности / Е.Ю. Клепцова. – М. : Академический Проект, 2004. – 118 с.
8. Хижняк А.В. Лабиринты толерантности : [монография] / А.В. Хижняк. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 160 с.
9. Чекмарева Т.Н. Толерантность – поиск мира и согласия в межличностном взаимодействии / Т.Н. Чекмарева. – Братск : БрГУ, 2011. – 170 с.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
119-122
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ