СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

  • А.І. Сікалюк
Ключові слова: соціально-етичне виховання, соціально-етичні цінності, менеджер економічної сфери, професійна підготовка, управлінська діяльність, особистісні якості

Анотація

У статті порушено проблему соціально-етичного виховання майбутніх менеджерів економічної сфери. Теоретично обґрунтовано роль і визначено місце соціально-етичних цінностей у процесі професійної підготовки менеджерів. Доведено, що майбутній менеджер може виступати в кількох ролях: як носій національних норм і професійної культури, як транслятор інформації, як споживач та творець соціально-етичних цінностей.

Посилання

1. Библер B. Нравственность. Культура. Современность: философские размышления о жизненных проблемах / В. Библер. – М. : Знание, 1990. – 64 с.
2. Герасимова І. Гуманізація професійної підготовки майбутніх менеджерів виробничої сфери : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / І. Герасимова. – Вінниця, 2002. – 230 с.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
4. Гринвальд О. Формирование социально-этической компетентности будущих специалистов в воспитательно-образовательном процессе вуза : дисс. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»/ О. Гринвальд. – Кемерово, 2011. – 201 с.
5. Гуськова Э. Современные концепции экономической этики (социально-этический анализ) : дисс. ... канд. философ. наук : спец. 09.00.05 «Этика» / Э. Гуськова. – Тула, 2006. – 129 с.
6. Основы менеджмента / [М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури] ; пер. с англ. – М. : Дело, 1992 – 702 с.
7. Прокофьев А. Справедливость и ответственность: социально-этические проблемы в философии морали : [монография] / А. Прокофьев. – Тула : ТГПУ имени Л. Толстого, 2006. – 277 с.
8. Уткин Э. Этика бизнеса : [учебник для вузов] / Э. Уткин. – М : Зерцало, 2000. – 256 с.
9. Хлєстова С. Формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / С. Хлєстова. – К., 2011. – 237 с.
10. Черевко В. Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В. Черевко. – К., 2001. – 244 с.
11. Щекин Г. Практическая психология менеджмента : [научн.-практ. пособ.] / Г. Щекин. – К. : Украина, 1994. – 399 с.
12. Zaleznik A. Managers and leaders: are they different? / A. Zaleznik // Harvard Business Review. – 1977. – May–June. – P. 67–78.
13. Zaleznik A. The managerial mystique: restoring leadership in business / A. Zaleznik. – New York : Harper and Row, 1989. – 307 p.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
128-132
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ