ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ АМАТОРСЬКИХ ТЕАТРІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

  • Р.М. Михаць
Ключові слова: аматорський театр, аматорські гуртки, просвітницько-виховна діяльність, Східна Галичина, національна свідомість

Анотація

Статтю присвячено дослідженню становлення й розвитку аматорських театрів та драматичних гуртків у Східній Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Особливу увагу звернено на вивчення їх просвітницько-виховної діяльності. З’ясовано роль аматорських театрів і гуртків у формуванні національної свідомості дітей та молоді Галичини. Встановлено, що аматорські гуртки й театри мали яскраво виражений національний характер, слугували центром культурної й духовної єдності українського народу.

Посилання

1. Альманах Першого крайового конкурсу хорів у Галичині. – Львів, 1943. – 43 с.
2. Год Б. Шкільний театр і шкільна драма епохи Відродження / Б. Год // Збірник матеріалів регіонального теоретико-практичного семінару викладачів театральних відділень спеціалізованих мистецьких навчальних закладів і майстер-класу з курсу історії театрального мистецтва та театральної майстерності, 6 листопада 2013 року. – Полтава : ОБМНЗМіК, 2013. – С. 39–44.
3. Грицковян Я. До історії просвітницького руху в Перемишлі / Я. Грицковян // Перемишиль і перемиська земля протягом віків : Збірник наукових праць і матеріалів Міжнародної наукової конференції, організованої Науковим товариством імені Т. Шевченка в Польщі 24-25 червня 1994 року / Під ред. С. Заброварного. – Перемишль – Львів, 1996. – С. 223–232.
4. Дрогобиччина – земля Івана Франка / Відповідальний за випуск Петро Пупін. – Дрогобич : Бескид, 1993. – 856 с.
5. Енциклопедія українознавства : в 2 т. / Ред. В. Кубійович, З. Кузеля; Наукове товариство ім. Шевченка. – Мюнхен, Нью-Йорк : В-во «Молоде життя», 1949– 1952. – Т. 2. – 1230 с.
6. Жулинський М. Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – 560 с.
7. Корній Л.П. Українська шкільна драма і духовна музика XVII – першої половини XVIII ст. / Л.П. Корній. – К., 1993. – 186 с.
8. Левченко М.Г. Естетичне виховання старшокласників у процесі шкільної театральної діяльності : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / М.Г. Левченко ; Східноукраїнський ун-т, Луганський держ. педагогічний ін-т ім. Т.Г. Шевченка. – Луганськ, 1996. – 24 с.
9. Луців С. Розвиток шкільного театру в єзуїтських та братських школах України (кінець XVI – друга половина XVII ст.) / С. Луців // Збірник наукових праць «Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології». – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – С. 86–93.
10. Мірчук І. Історія української культури / І. Мірчук. – Мюнхен – Львів, 1994. – 373 с.
11. Михаць Р. До питання музичного репертуару театру / Р. Михаць // Журнал «Театральна бесіда». – Дрогобич, 2013. – № 2(32). – С. 22–28.
12. Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ століття) / Науковий редактор Л. Тимошенко. – Дрогобич, 2009. – 319 с.
13. Пилипчук Р. Становлення українського професіонального театру в Галичині (60-і рр. ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук // Просценіум. – 2004. – № 1-2(8 – 9). – С. 11–9.
14. Проскуряков В. Театр «Руська Бесіда» / В. Проскуряков, Ю. Ямаш // Театральна бесіда. – № 1. – Львів, 1991. – С. 4–22.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
30-34
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ