ЗАКЛАДИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • М.Т. Черепаня
Ключові слова: інтернатні заклади, історико-педагогічне дослідження, система освіти, Закарпаття

Анотація

Оптимізація діяльності інтернатних закладів освіти на сучасному етапі можлива на основі синтезу історичного досвіду з новими науковими дослідженнями і досягненнями педагогічної теорії та практики. Особливої актуальності у зв’язку з цим набувають сучасні наукові дослідження діяльності освітньо-виховних закладів цього типу в контексті: 1) висвітлення проблеми становлення та розвитку закладів інтернатного типу; 2) організація освітнього процесу в закладах інтернатного типу; 3) дослідження ґенези становлення закладів інтернатного типу в Закарпатті.

Посилання

1. Аблятипов А.С. Становлення і розвиток інтернатних закладів освіти в Криму (1920–2000 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Айдер Серверович Аблятипов. – Луганськ, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://referatu.net.ua /referats/7569/148602.
2. Гончаренко С. Дитячі будинки сімейного типу – нова форма подолання сирітства / С. Гончаренко // Рідна школа. – 2009. – № 1. – С. 12–16.
3. Гребінь Л.О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Лілія Олегівна Гребінь. – Умань, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.udpu.org.ua/wp-content/uploads/Novuny/17.10.14/ 3.pdf.
4. Кахіані Ю.В. Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні / Ю.В. Кахіані // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 11(2). – С. 13–18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/admin/Downloads/vlup_2013_11(2)__4.pdf.
5. Куторжевська Л.І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Л.І. Куторжевська // Інститут педагогіки АПН України. – К., 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://revolution. allbest.ru/pedagogics/00302569_0.html.
6. Машкаринець-Бутко А.І. Теоретичні засади становлення та розвитку інтернатних закладів на Закарпатті у повоєнні роки / А.І. Машкаринець-Бутко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : «Педагогіка». Соціальна робота. – 2012. – Вип. 24. – С. 98–101 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/admin/Downloads/Nvuuped_2012_24_32%20(2).pdf.
7. Машкаринець-Бутко А. Розвиток системи інтернатних виховних закладів на Закарпатті після 1945 року / А. Машкаринець-Бутко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : «Педагогіка». Соціальна робота. – Ужгород, 2011. – Вип. 20. – С. 82–84.
8. Химинець В.В. Освіта Закарпаття : [монографія] / [В.В. Химинець, П.П. Стрічик, Б.М. Качур, М.І. Талапканич]. – Ужгород : Карпати; Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – 464 с.
9. Покась В.П. Зміна філософської парадигми управління навчально-виховним процесом інтернатних закладів освіти України : автореф. дис. ... наук. ступеня докт. філософ. наук : спец. 09.00.10 «Філософія освіти» / Віталій Петрович Покась. – Київ, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://enpuir. npu.edu.ua/bitstream/123456789/4779 /1/Pokas.pdf.
10. Покась В.П.Становлення та розвиток інтернатних закладів освіти в Україні (1917–2000 рр.) : [монографія] / В.П. Покась. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 206 c.
11. Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та [...] МОН молоді та спорту України, Мінсоцполітики України: Наказ, Положення від 10.09.2012 р. № 995/557 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z1629-12.
12. Момоток Т.П. Стан освіти в закладах інтернатного типу. Реалії та перспективи. / Т.П. Момоток, В.В. Широкова. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2012. –
38 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.ippro.com.ua/attachments/article/132/ Стан%20освіти.pdf.
13. Толкачова А.С. Становлення шкіл-інтернатів: історичний аспект / А.С. Толкачова // Наукові записки Бердянського державного університету. Сер.: «Педагогічні науки». – 2015. – Вип. 1. – С. 262–267 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/admin/ Downloads/nzbdpufn_2015_1_45.pdf.
14. Харук Т.Я. Становлення закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на різних етапах розвитку суспільства в Україні / Т.Я. Харук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – 2011. – № 3. – С. 189–192 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist _2011_3_41.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
48-53
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ