ЛІДЕРСТВО В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ: АКТУАЛЬНІСТЬ, СУТНІСТЬ, СКЛАДНИКИ

  • І.Л. Гондюл
Ключові слова: лідерство в освіті, партисипативне лідерство, співучасть, освітній лідер, лідерський потенціал, навчання і розвиток

Анотація

Стаття присвячена проблемі впровадження засад теорії та практики лідерства в управління закладом середньої освіти. Здійснено аналіз сучасних концепцій лідерства і визначено можливість їх використання в освітній практиці. Запропоновано розглядати партисипативний підхід як найбільш відповідний цілям і завданням функціонування школи. З огляду на те, що лідерство є результатом співробітництва, взаємодії багатьох осіб, здійснено спробу визначити основні складові частини моделі лідерства, що є своєрідним керівництвом для директорів шкіл, які хочуть впроваджувати лідерство в управління закладом середньої освіти.

Посилання

1. Бланшар К. Лидерство: к вершинам успеха / К. Бланшар [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //www.library.fa.ru/files/Blanshar.pdf.
2. Довгополова Г. Культура педагогічного лідерства як умова ефективності школи / Г. Довгополова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 45(98). – С. 322–326.
3. Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком-Інтер, 2008. – 1040 с.
4. Про освіту : Закон України : чинне законодавство станом на 28 вересня 2017 р. : Оф. текст. – К. : А.В. Паливода, 2017. – 128 с.
5. Калашнікова С. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : [монографія] / С. Калашнікова. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 380 с.
6. Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%
D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf/. – 40 с.
7. Оуэн X. Призвание – лидер : полное руководство по эффективному лидерству / X. Оуэн, В. Ходжсон, Н. Газзард. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с.
8. Bennis W. Managing the dream : Leadership in the 21st century / W. Bennis // Journal of Organizational Change Managment. – 1989. – T. 2. – P. 29.
9. Earl L. Learning for a change: school improvement as capacity building / L. Earl, L. Lee // Improving schools – 2000. – Vol. 3. – № 1 – P. 30–38.
10. Fullan M. What’s Worth Fighting for in the Principal ship? / M. Fullan. – New York : Teachers College Press. – 2008. – 80 p.
11. Hargreaves A. Professional Capital : Transforming Teaching in Every School / A. Hargreaves, M. Fullan. – New York : Teachers College Press. – 2012. – 220 p.
12. Lambert L. Leadership capacity for lasting school improvement / L. Lambert. – Alexandria, VA, USA : Association for Supervision and Curriculum Development, 2003. – 192 p.
13. Lynch M. A Guideto Effective School Leadership Theories / M. Lynch. – NY : Routledge, 2012. – 232 p.
14. MacBeath J., Dempster N. Connecting Leadership and Learning. Principles for Practice / J. MacBeath, N. Dempster. – London ; New York : Routledge,
2009. – P. 43.
15. Northouse P. Leadership : Theory and practice / P. Northouse // SAGE Publications, Thous and Oaks. – London ; New Delhi, 2007. – P. 3.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
69-75
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ