КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • О.В. Бородієнко
Ключові слова: освітня система, професійна освіта і навчання, країни Європейського Союзу, порів- няльно-педагогічне дослідження

Анотація

У статті представлено концептуальні засади дослідження розвитку систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу, а саме: декомпозицію очікуваних результатів на рівні дослідження – теоретичний і практико-орієнований; визначення методологічних концептів (парадигма навчання впродовж життя; феномен європейського виміру, який втілюється у створенні засад європейського управління, громадянства, ідентичності, простору; дихотомічність у розвитку загальноєвропейських систем професійної освіти і навчання – збереження національної ідентичності та конвергенція освітніх систем); інтегрування в дослідження системного підходу та концепту розвитку; визначення методів по- рівняльно-педагогічного міжнародного дослідження; характеристику контексту, який лежить в основі вироблення спільної європейської політики у сфері професійної освіти і навчання, а також перспектив- ного бачення цієї сфери; обґрунтування європейської моделі управління системою професійної освіти і навчання; з’ясування спільних принципів забезпечення якості й обґрунтування моделі цієї підсистеми.

Посилання

1. Бородієнко О. Система забезпечення якості професійного навчання персоналу підприємств : зарубіжний досвід / О. Бородієнко // Професійна освіта: проблеми та перспективи. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – Випуск 11. – С. 120–125.
2. Пуховська Л., Бородієнко О., Радкевич О., Леу С. Дорожня карта професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу / О. Бородієнко, Л. Пуховська, О. Радкевич, С. Леу // Науковий вісник Інституту професійно-технічноїосвіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць ; Вип. 13 ; Інст-т проф.- тех. Освіти НАПН України ;за ред В. Радкевича та ін. – Павлоград : ТОВ «ІМА-прес», 2017. – С. 123–131.
3. Пуховська Л. Професійна освіта та інновації : досвід країн ЄС / Л. Пуховська // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць ; Вип. 14 ; Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; за ред. В. Радкевича та ін. – К. : Міленіум, 2017. – С. 23–39.
4. Тезаурус професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу / Л. Пуховська, С. Леу, О. Радкевич, М. Шимановський ; за наук. ред. Л. Пуховської, О. Бородієнко. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2016. – 58 с.
5. The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational Education and Training for the period 2011–2020. Communiqué of the European Ministers for Vocational Education and Training, the European Social Partners and the European Commission, meeting in Bruges on 7 December 2010 to review the strategic approach and priorities of the Copenhagen process for 2011–2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.
eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/ vocational-policy/doc/brugescom_en.pdf.
6. CEDEFOP [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop.
7. ETF [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home.
8. Europe 2020 : A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission. – Brussels, 3.3.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.
9. European Commission. Declaration of the European Ministers for Vocational Education and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November 2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training “The Copenhagen declaration”. – Brussels : European Commission, 2002 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/copenhagen-declaration_en.pdf.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
98-103
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ