СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

  • Ю.О. Долинний
Ключові слова: стан, підготовка, реабілітація, фахівці, фізичне виховання, діти, обмежені фізичні можливості

Анотація

У статті розглянуто стан підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Зважаючи на всі вимоги, що висуваються до знань і умінь майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту щодо реабілітаційної роботи, виникають проблеми, які постають перед вишівською освітою підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту до професійної діяльності: на перший план виходять ціннісні відносини освіти і науки, насамперед, їхня роль для людини, їхнє призначення в її життєдіяльності, їхні функції в розвитку дитини.

Посилання

1. Башкін І. Роль і місце фізичної реабілітації у загальній системі охорони здоров’я населення / І. Башкін, Е. Макарова, М. Кавакзе, А. Різік // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 3. – С. 25–29.
2. Волошко Л. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л. Волошко ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К. : Інститут вищої освіти АПН України, 2006. – 211 с.
3. Воронін Д. Проблеми викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи» / Д. Ворнін // Матеріали круглого столу з питань фізичної реабілітації. – Хмельницький, 2010. – С. 21–26.
4. Гаврилов А. Підходи до проектування моделі фахівця з фізичної реабілітації / А. Гаврилов // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Наука. Олімпізм. Здоров’я. Реабілітація». – Луганськ : Знання, 2003.
5. Герцик М. Організаційно-методичні особливості підготовки фахівців із фізичної реабілітаціїМ. Герцик, A. Герцик // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – С. 7–8.
6. Гусева Н. Опыт организации и проведения клинико-реабилитационной практики студентов института физического воспитания и спорта по специальности «Физическая реабилитация» / Н. Гусева, Т. Осадчая // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Наука. Олімпізм. Здоров’я. Реабілітація». – Луганськ : Знання, 2003. – С. 102–103.
7. Дьяченко Т. Интегративно-комплементарный поход в преподавании специальных дисциплин студентам-реабилитологам / Т. Дьяченко, Н. Пересадин, М. Кавакзе, А. Ризик // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Фізична реабілітація як напрям підготовки спеціалістів». – Київ : НУФВСУ, 2003.
8. Кукса В. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В. Кукса ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2002. – 18 с.
9. Матрошилін О. Основи загальної фізіотерапії та курортології : [навчальний посібник] / О. Матрошилін, О. Зав’ялова, О. Рогалюк. – Дрогобич, 2006. – С. 297.
10. Мухін В. Фізична реабілітація : [підручник] / В. Мухін. – К. : Олімпійська література, 2000. – 424 с.
11. Прихода І. Організаційно-методологічні підходи до професійної підготовки фахівців із фізичної реабілітації в Україні / І. Прихода // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2007. – Вип. 15. – Ч. 1. – С. 60–66.
12. Пшисада Г. Обучение физиотерапевтов в Польше / Г. Пшисада, И. Кволек // Матеріали науково-практичної конференції «Фізична та, фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-технологій», 29–30 квітня 2009 p., м. Севастополь. – С. 69–82.
13. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації». – К., 1988. – С. 48.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
109-113
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ