РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В ХОДІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

  • О.С. Казачінер
Ключові слова: інклюзивна компетентність, інклюзивні вміння, розвиток інклюзивних умінь, учи- тель філологічних дисциплін, післядипломна освіта, педагогічний експеримент

Анотація

У статті порушено проблему розвитку інклюзивних умінь учителів філологічних дисциплін як не- обхідної умови сьогодення. Визначено перелік інклюзивних умінь, якими має оволодіти сучасний учи- тель мов і літератури. У ході педагогічного експерименту здійснено аналіз даних анкети, за допомогою якої вчителі самостійно визначали власний рівень сформованості професійних умінь щодо навчання дітей із особливими освітніми потребами.

Посилання

1. Антонюк Л. Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання / Л. Антонюк // Нова пед. думка. – 2010. – № 1. – С. 121–123.
2. Бовкуш К.П. Основні засади формування інклюзивної компетентності педагога / К.П. Бовкуш // Молодий вчений. – 2014. – № 7(10). – С. 158–160.
3. Бойчук Ю.Д. Инклюзивное образование в Украине: современное состояние и тенденции развития / Ю.Д. Бойчук // Особый ребенок: междунар. научн.-практ. журн. – Екатеринбург, 2012. – № 2. – С. 113–118.
4. Бородина О.С. Формирование инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья / О.С. Бородина // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2014. – № 1(13). – С. 75–79.
5. Вітюк В.В. Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / В.В. Вітюк ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2000. – 196 с.
6. Галкіна Г. Компетентність майбутнього вчителя-філолога в сучасній освітній системі / Г. Галкіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/523.
7. Гулеватий А.А. Проблеми підготовки педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до роботи в умовах інклюзії / А.А. Гулеватий // Ідеї гуманної
педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського, 29–30.09.2015 / уклад. О.Е. Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – С. 83–86.
8. Дорошенко О. Перші кроки вчителя загальноосвітньої школи в умовах інклюзивної освіти / О. Дорошенко // Нова пед. думка. – 2012. – № 3. – С. 74–75.
9. Захарчук М.Є. Підготовка фахівців у США до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / М.Є. Захарчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Вип. 32. – КиївВінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 23–29.
10. Казачінер О.С. Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови / О.С. Казачінер. – Х. : Основа, 2016. – Вип. 9(165). – 93 с.
11. Казачінер О.С. Інклюзивна компетентністьучителя іноземної мови як складова його професійної компетентності / О.С. Казачінер // International
Scientific-Practical Conference “Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings”, June 28–30, 2016. – Kielce : Holy Cross University. – P. 129–133.
12. П’ятакова Т. Розвиток інклюзивної компетентності вчителя: швейцарський досвід / Т. П’ятакова // Порівняльно-педагогічні студії. – 2012. – № 1(11). – С. 93–98.
13. Радионова Н.Ф. Перспективы развития педагогического образования: компетентностный подход / Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына // Человек и образование. – 2006. – № 4–5. – С. 8–9.
14. Хафизуллина И.Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки : автореф. дисс. …
канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / И.Н. Хафизуллина ; Астраханский государственный университет. – Астрахань, 2008. – 22 с.
15. Хафизуллина И.Н. Формирование профессиональной компетентности педагога общеобразовательной школы в работе с детьми с особыми образовательными потребностями / И.Н. Хафизуллина // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия «Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика». – 2007. – Т. 13. – № 1. – С. 83–88.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
124-128
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ