ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЇХ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • О.М. Кондратюк
Ключові слова: проектна технологія, майбутній учитель початкової школи, методико-математична компетентність

Анотація

У статті порушено проблему використання проектної технології як способу формування методи- ко-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Розглянуто можливості засто- сування проектної технології в межах навчальної дисципліни «Методика викладання освітньої галузі «Математика»». Висвітлено особливості організації проектної діяльності студентів на прикладі роботи над змістом модуля «Методика навчання учнів розв’язувати складені сюжетні задачі».

Посилання

1. Бабакіна О.О. Удосконалення підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної професійної діяльності в умовах реформування загальної середньої освіти / О.О. Бабакіна, І.М. Толмачова // Pedagogy and Psychology: SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION V(52), Issue 113, 2017, Budapest. – Р. 19–22.
2. Бреславська Г. Проектна технологія у професійній підготовці майбутніх учителів / Г. Бреславська [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN& IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_ name=PDF/ppsv_2011_4(1)__11.pdf. – Назва з екрану.
3. Вульфсон Б.Л. Джон Дьюи и советская педагогика / Б.Л. Вульфсон // Педагогика. –1992. – №9-10. – С. 99.
4. Глузман Н.А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів : [монографія] / Н.А. Глузман. – К. : Вища школа – XXI,
2010. – 407 с.
5. Заяц Ю.С. Методическая задача как средство формирования проектировочных умений у студентов факультета начальных классов в процессе методико-математической подготовки : дис. канд. пед. наук : 13.00.02. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) / Ю.С. Заяц. – Москва, 2005. – 180 с.
6. Коваль Л.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: технологічна складова : монографія / Л.В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 375 с.
7. Кравченко Г.Ю. Технологія організації проектної діяльності студентів вищих навчальних закладів / Г.Ю. Кравченко. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/ Conferences/Безпека людини в сучасних умовах/2015/ VII-ї міжнародна науково-методична конференція/ ТЕХНОЛОГІЯОРГАНІЗАЦІЇПРОЕКТНОЇДІЯЛЬНОСТІСТУДЕНТІВ.pdf.
8. Скворцова С.О. Формування професійної компетентності вчителя / С.О. Скворцова [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://skvor.info/pres/view.html?id=56.
9. Пехота О.М. Освітні технології : [навчально-методичний посібник]. / О.М. Пехота, А.3. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К. : А.С.К., 2004. – 256 с.
10. Шацька З.Я. Впровадження проектних технологій в діяльність внз: переваги та недоліки / З.Я. Шацька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/808/1/V90sp_P374-383.pdf.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ