ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • А.П. Конох
  • О.Є. Конох
Ключові слова: фізична культура, педагогічне мислення, професійна підготовка, майбутні вчителі фізичної культури

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку професійно-педагогічного мислення вчителя фізичної культури, зумовленого інноваційними змінами, що відбуваються в суспільстві та освіті. На основі ви- вчення філософської, педагогічної, психологічної і спеціальної літератури проаналізовані основні ба- зові поняття. Розкрито сучасні напрямки дослідження поняття «професійно-педагогічне мислення». Визначено необхідність пошуку нових підходів до становлення в студентів професійного мислення, розробки питань сутності, особливостей, структури, функцій професійного мислення учителя фізичної культури, а також цілісної картини його формування.

Посилання

1. Гранатов Г.Г. Метод дополнительности в развитии понятий (педагогика и психология мышления). Монография / Г.Г. Гранатов. – Магнитогорск : МаГУ, 2000. – 195 с.
2. Казимирская И.И. Теоретические основы формирования педагогической направленности мышления учителя в системе профессионального образования : дис. ... д. пед. Наук / И.И. Казимирская. – М. : МПСИ, 1992. – 348 с.
3. Краевский В.В. Концептуальность курса педагогики как условие формирования у будущих учителей конструктивно-деятельностной позиции / В.В. Краевский // Педагогика как наука и учебный предмет: Тез. докл. Междунар. науч.- практ. конф. Ч. 1. – Тула : ТГПУ, 2000. – 217 с.
4. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых / Ю.Н. Кулюткин. – М. : Просвещение, 1986. – 128 с.
5. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Б.Т. Лихачев. – М. : Прометей, 1993. – 528 с.
6. Лопанова Е.В. Aктуализация педагогических технологий в развитии профессионально-педагогического мышления : дисс. ... канд. пед. Наук / Е.В. Лопанова. – Омск, 1998. – 190 с.
7. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя : дис. ... д-ра психол. наук. / Л.М. Митина. – М. : МПСИ, 1995. – 408 с.
8. Орлов A.A. Профессиональное мышление учителя как ценность / А.А. Орлов // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 63.
9. Печко О.М. Формування професійного мислення майбутніх учителі фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.М. Печко. – Житомир, 2015. – 238 с.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1 / Сост. К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский. – М. : Педагогика, 1989. – 488 с.
11. Сенько Ю.В. Гуманитарное определение стиля нового педагогического мышления / Ю.В. Сенько // Педагогика. – № 6. – 1999. – С. 44–50.
12. Сонин B.A. Психолого-педагогическая проблема профессионального менталитета учителя : дисс. д. психол. наук / B.A. Сонин. – Смоленск, 1997. – 251 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
137-141
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ