USE OF THE PEER REVIEW METHOD TO EVALUATE THE MEANS OF CREATING A PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE TRANSPORTATION MANAGERS

  • D.M. Kopytkov
Ключові слова: метод експертних оцінок, узгодженість думок, компетентність, організаційнометодичні заходи

Анотація

Розглянуто можливість використання методу експертних оцінок для визначення доцільності запро- понованих заходів із підвищення компетентності майбутніх фахівців з організації перевезень і управ- ління на транспорті. Оцінено узгодженість думок експертів за допомогою коефіцієнта конкордації, перевірено його статистичну значущість. Метод може бути використаний для визначення ступеня від- повідності організаційно-методичних заходів щодо формування компетентності студентів вимогам ро- ботодавців.

Посилання

1. Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований / Г.А. Федотова. – Великий Новгород : НовГУ, 2010. – 114 с.
2. Журавлев Д.В. Методология и методы психолого-педагогического исследования / Д.В. Журавлев. – М. : МГОУ, 2005. – 148 с.
3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень / О.В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
4. Черепанов B.C. Экспертные оценки в педагогических исследованиях / В.С. Черепанов. – М. : Педагогика, 1989. – 152 с.
5. Bandy J. Peer Review of Teaching / J. Bandy. Режим доступу : https://cft.van derbilt.edu/guides-sub-pages/ peer-review-of-teaching/.
6. Gutknecht-Gmeiner M. Peer Review in Education / M. Gutknecht-Gmeiner Режим доступу : http://www.peer-review-education.net/calimero/tools/
proxy.php?id=12341.
7. Цимбалюк Ж.О. Оцінка ефективності засвоєння програми з дисципліни «фізичне виховання» студентами педагогічних спеціальностей / Ж.О. Цимбалюк, О.І. Чорний, А.В. Кос’ян, О.О. Шевцов // Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 5. – С. 128–132.
8. Орлов А.И. Экспертные оценки / А.И. Орлов. – М., 2002. – 31 с.
9. Евланов Л.Г. Експертные оценки в управлении / Л.Г. Евланов, В.А. Кутузов. – М. : Высшая школа, 1978. – 133 с.
10. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, Е.С. Енюков. – М. : Статистика, 1
989. – 608 с.
11. Фёрстер Э. Методы корреляционного и регрессионного анализа / Э. Фёрстер, Б. Рёнц. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 303 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
142-145
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ