ДИДАКТИЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

  • Е.О. Манжос
Ключові слова: культура, комунікативна культура, дидактичні умови, комунікативне спілкування, комунікативна діяльність, психологічні умови

Анотація

У статті зроблено висновок, що завдяки наявності в навчальному процесі сприятливих дидактичних і психологічних умов стає можливим успішне формування комунікативної культури майбутніх фахів- ців аграрної галузі. Доведено, що сприятливими дидактичними і психологічними умовами є: успішна соціалізація та сприятливі соціальні умови; застосування оптимальних механізмів мовлення; впрова- дження прийомів активізації професійної комунікативної діяльності майбутніх фахівців; моделювання в навчальному процесі мовленнєвих ситуацій; мотиваційні чинники навчання; пізнавальна діяльність майбутніх фахівців аграрної галузі та розвиток їхньої комунікативної поведінки.

Посилання

1. Вашуленко Н.С. Обучение грамоте в 1 классе четырехлетней начальной школы: Пособие для учителя / Н.С. Вашуленко. – К. : Рад.шк., 1987. – 160 с.
2. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : Підручник / І.А. Зязюн та ін. – К. : Вища шк., 2004. – 422 с.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 1998. – 255 с.
4. Федоренко Ю.П. Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 Теорія навчання / Ю.П. Федоренко. – Полтава, 2005. – 203 с.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1978. – 304 с.
6. Boocock S.S., Shild E.O. Simulation games in learning. – Beverly Hills. C A: Sage, 1968. – 340 p.
7. Brumfit C. The functional- notional approach: from theory to practice. – New York : Oxford univ. press, 1984. – 235 p.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
150-153
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ