ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • В.В. Обозний
Ключові слова: туризм, майбутній фахівець з туризмознавства, професійна підготовка, науководослідна робота

Анотація

У статті проаналізовано теоретичне підґрунтя організації науково-дослідної роботи майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах. Здійснено теоретичний аналіз особливостей професійної підготовки фахівців досліджуваного напряму. На основі наукового опрацювання педагогічних робіт та специфіки означеної підготовки визначено особливості організації та проведення науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах України. З’ясовано ефективні форми й умови впровадження науково-дослідної роботи в освітньому процесі фахівців із туризмознавства, визначено їх доцільність і важливість для оптимізації процесу набуття студентами необхідних професійних умінь і навичок, розвитку особистих якостей відповідно до їх індивідуальних запитів та потреб вітчизняного й світового туристичних ринків.

Посилання

1. Ананьева Т.Н., Илюхина Г.И., Кобелева О.В. Процессы профессиональной адаптации выпускников вузов на рынке труда в сфере обслуживания // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2015. – № 1. – С. 69–76.
2. Исследования отношений термина «туризм» и понятия «странствования». Туризм как наука : 17.12.2012. Новости туризма [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.elentur.com.ua/turizm-kak-nauka/issledovaniya-otnoshenij-termina-turizm-i-ponyatiyastranstvovaniya/ (дата обращения: 25.08.2017).
3. Кокшарова Н.М. Ключевые компетенции будущего специалиста в области туризма с точки зрения работодателей г. Читы. Наука и образование без границ: матер. ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г. София, 16–27 декабря 2007 г.) / Н.М. Кокшарова. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2007. – С. 79–85.
4. Національна Доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347. Київ: Шкільний світ, 2002. 23 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/347/2002 (дата звернення: 07.09.2017).
5. Освіта протягом життя: світовий досвід і українська практика. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/ articles/252/ (дата звернення: 15.08.2017).
6. Профгид. Центр профориентации Эльмиры Давыдовой [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profguide.ru/professions/manager_turizm.html (дата обращения: 20.08.2017).
7. Сорокіна Г.О. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх фахівців у галузі туризму до екологічного виховання учнів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Г.О. Сорокіна ; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – Луганськ, 2011. – 44 с.
8. Черепанова К., Шанц Е.А. Роль информации в туризме. Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры, спорта, туризма и олимпизма: инновации и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Челябинск, 3–5 мая 2011 г.) / К. Черепанова. – Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2011. 2 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf-v.narod.ru/Cherepan.pdf.
(дата обращения: 21.08.2017).
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
154-158
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ