ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

  • О.В. Підгірний
Ключові слова: якість підготовки, заочна форма навчання, майбутні фахівці

Анотація

У статті порушено проблему підготовки майбутніх фахівців у системі заочної вищої професійної освіти. Здійснено аналіз науково-теоретичних засад, на яких може здійснюватися удосконалення і підвищення якості професійної підготовки фахівців в умовах заочного навчання. Зазначено, що заочна форма навчання здатна успішно, хоч і недостатньо швидко, реагувати на: появу нових професій і спеціальностей, що вимагають масової підготовки кадрів; введення нових засобів професійної діяльності; упровадження у виробництво нових технологій освіти; потреби суспільства в перепідготовці кваліфікованих громадян, які стали безробітними у зв’язку зі спадом виробництва в окремих галузях економіки.

Посилання

1. Быкова Н.Н. Совершенствование заочного обучения в высшей школе средствами открытого образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н.Н. Быкова. – СПб., 2006. – 183 с.
2. Гурьева И.И. Модернизация заочного обучения как условие повышения качества профессиональной подготовки студентов в вузе (на примере университета) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / И.И. Гурьева. – Ставрополь, 2007. – 204 с.
3. Ібрагімов Т.Ш. Дидактичні основи модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.Ш. Ібрагімов. – К., 2009. – 23 с.
4. Лаврентьева Н.Б. Контекстное обучение как инновационная технология / Н.Б. Лаврентьева. – Барнаул : АГУ, 1995. – 120 с.
5. Лазарев В.Н. Высшее педагогическое образование без отрыва от основной деятельности: история, современное состояние, перспективы : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / В.Н. Лазарев. – М., 2004. – 365 с.
6. Михайленко Л.Ф. Система методичної підготовки вчителя математики у вищому начальному закладі за заочною формою навчання : дис. ...канд.
пед. наук : 13.00.04 / Л.Ф. Михайленко. – Вінниця, 2005. – 235 с.
7. Пашков А.Г. Теоретико-методологические основы профессионального образования / А.Г. Пашков // Педагогика и профессиональное образование. – М. : Академия, 2004. – С. 5–36.
8. Поплевко Е.С. Инновационные педагогические технологии в профессиональной подготовке студентов-заочников : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Е.С. Поплевко. – Саратов, 2006. – 151 с.
9. Путеева С.В. Формирование профессиональной готовности студентов заочной формы обучения к педагогической деятельности (на примере факультета физической культуры) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / С.В. Путеева. – Ставрополь, 2006. – 282 с.
10. Россиина Н.С. Традиционные и инновационные методы в системе подготовки студентов-заочников : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Н.С. Россиина. – Ярославль, 2006. – 211 с.
11. Семушина Л.Г. Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях : [учеб.-метод. пособие] / Л.Г. Семушина, Н.Г. Ярошенко. – М. : Высшая школа, 2000. – 192 с.
12. Суворова А.В. Педагогические условия преодоления пассивности студентов-заочников в процессе профессиональной подготовки в вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / А.В. Суворова. – Москва, 2002. – 162 с.
13. Телешева Н.Ф. Повышение эффективности профессионального образования студентов-заочников в условиях дистанционного обучения : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / Н.Ф. Телешева. – Красноярск, 2003. – 184 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
158-163
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ