ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ГАЛУЗІ ПРАВА

  • І.В. Савка
  • Л.В. Мисик
Ключові слова: підготовка фахового перекладача, інтеграція дисциплін, зміст підготовки фахових перекладачів, міждисциплінарна інтеграція

Анотація

У статті представлено теоретичне обґрунтування інтегративного підходу. Розкрито суть інтегративного підходу до навчального процесу підготовки майбутніх перекладачів у галузі права. Представлено види інтеграції у системі інтегративної професійної підготовки фахівців з юридичного перекладу. Запропоновано інтеграцію дисциплін у підготовці фахового перекладача.

Посилання

1. Айнутдинова И.Н. Интеграция профессиональной и иноязычной подготовки конкурентоспособного специалиста в высшей школе : автореф. дис. …докт. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И.Н. Айнутдинова. – Казань, 2012. – 43 с.
2. Волошинова Л.В. Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійного навчання» / Л.В. Волошинова. – К., 2004. – 20 с.
3. Дольнікова Л.В. Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту природничих дисциплін у медичних коледжах : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Л.В. Дольнікова. – К., 2001. – 233 с.
4. Євтушенко Н. Інтеграція іноземних мов за професійним спрямуванням із дисциплінами гуманітарного циклу / Н. Євтушенко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 38. – С. 205–208.
5. Іванченко Є.А. Теоретико-методичні засади системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук : 13.00.04 / Є.А. Іванченко. – Одеса, 2011. – 395 с.
6. Леонтьєв А.А. Психология общения / А.А. Леонтьєв. – 2 е изд., испр. и доп. – М.: Смысл, 1997. – 365 с.
7. Марченко Н.В. Вивчення іноземної мови, перекладацька діяльність та міжмовна комунікація в європейському контексті / Н.В. Марченко // Вісник СумДУ. Серія Філологія. – 2007. – № 1. – Т. 2. – С. 117–123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vіsnyk.sumdu.edu.ua/arhіv/2007/1(102_2)/23_Marchenko.pdf.
8. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? [пособие для для студентов и школьников] / Р.К. Миньяр-Белоручев ; отв. ред. М.Я. Блох. – М. :
Готика, 1999. – 176 с.
9. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи: подготовка переводчиков: [монография] / И.И. Халеева. – М. : Высшая школа, 1989. – 240 с.
10. Чужакин А.П. Мир перевода-3. Practicum plus =World of Interpreting and Translation. WIT Series / А.П. Чужакин. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Р. Валент, 2001. – 200 с.
11. Шупта О.В. Інформаційний підхід до підготовки студентів-перекладачів / О.В. Шупта // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / [редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 721–726.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
169-173
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ