КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

  • В.В. Томашевський
Ключові слова: сформованість естетичної культури майбутніх дизайнерів, ціннісно-орієнтаційний критерій, організаційно-діяльнісний критерій, особистісно-регулятивний критерій

Анотація

У статті виокремлено та конкретизовано критерії та показники сформованості естетичної культури майбутніх дизайнерів як духовно-функціонального утворення, здатного до самоорганізації, з точки зору особистісного підходу до їх визначення. Серед них автор виділяє такі критерії: ціннісно-орієнтаційний, організаційно-діяльнісний та особистісно-регулятивний.

Посилання

1. Бутенко В.Г. Культурологічні аспекти формування естетичної свідомості учнівської і студентської молоді / В.Г. Бутенко // Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 17–20.
2. Естетика: [навч. посібник] / [Колесніков М.П., Колеснікова О.В., Лозовий В.О. та ін.] ; за ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.
3. Зязюн І.А. Мистецтво у розвитку особистості : [монографія] / Іван Андрійович Зязюн. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 224 с.
4. Томашевський В.В. Деякі аспекти сформованості естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах / В.В. Томашевський // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. – Вип. 3(49). – С. 99–109.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
179-183
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ