РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДІАПЕДАГОГІКИ ЯК МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

  • С.О. Ястремська
Ключові слова: медіапедагогіка, медіаосвітні технології, медіадіяльність, інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація вищої медсестринської освіти, мережеві технології

Анотація

У статті проаналізовано актуальність впровадження ідей медіапедагогіки у вищу медсестринську освіту, розкрито сутність основних дефініцій, визначено проблемне коло й уточнено понятійно-термінологічний апарат дослідження. Проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, які стосуються обґрунтування важливості та необхідності впровадження медіаосвітніх технологій у підготовку майбутніх магістрів сестринської справи. Досліджено роль мережевих технологій як необхідного інструментарію для впровадження і розвитку ідей дистанційної медіапедагогіки у сучасному інформаційному суспільстві.

Посилання

1. Онкович Г.В. Технології медіаосвіти / Г.В. Онкович // Вища освіта України ; тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти». – 2007. – Т. 5 (додаток 3). – С. 357–363.
2. Кремінський Б.Г. Дистанційне навчання як педагогічна технологія: переваги та недоліки / Б.Г. Кремінський // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 146. – С. 148–151.
3. Немец Г.Н. Феноменология эссеизации социального медиадискурса: стратегии и тактика / Г.Н. Немец // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2016. –№ 8(4/2). – С. 76–82.
4. Мокрогуз О.П. Медіаосвіта у системі післядипломної педагогічної освіти як відповідь на виклик часу / О.П. Мокрогуз // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. – 2015. – № 132. – С. 11–14.
5. Журавльова Л.В. Використання сучасних інформаційно-освітніх веб-технологій у додипломній та післядипломній підготовці лікарів у контексті реалізації Закону про вищу освіту / Л.В. Журавльова, Н.А. Лопіна // Медична освіта. – 2016. – № 3. – С. 159–165.
6. Харківська А.А. Дескриптор сучасних педагогічних технологій – тестові технології / А.А. Харківська. [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua.
7. Арунянц Г.Г. Информационные технологии в медицине и здравоохранении: практикум / Г.Г. Арунянц, Д.Н. Столбовский, А.Ю. Калинкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 381 с.
8. Дерезюк А.В. Деякі аспекти сучасної педагогіки медичної освіти / А.В. Дерезюк // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 26–28.
9. Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних інтернет-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора тех. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / П.І. Федорук. – Київ, 2009. – 37 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
184-187
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ