ОКРЕСЛЕННЯ НАУКОВИХ ТРАКТУВАНЬ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  • В.М. Шахрай
Ключові слова: соціальна компетентність, особистість, трактування, сутність, особистісні ресурси, соціалізація, соціальна роль, соціальна ситуація

Анотація

У статті наголошується на соціальній компетентності особистості як чинника успішного розвитку суспільства та самореалізації особистості, виокремлюються три групи трактувань сутності соціальної компетентності в науковій літературі: як ступеня наявності та розвиненості в індивіда особистісних ресурсів; як досягнення високого рівня соціалізованості особистості; як різнорівневого особистісного феномену. На основі розглянутих трактувань уточнено поняття «соціальна компетентність особистості». Акцентовано увагу на необхідності формування цього інтегративного особистісного утворення у дітей і молоді.

Посилання

1. Андреева И.Н. Взаимосвязь социальной компетентности и эмоционального интеллекта у подростков / И.Н. Андреева // Женщина. Образование. Демократия : материалы 5-ой междунар. междисциплинарной науч.-практ. конф. (Минск, 6–7 нояб. 2002 г.). – Минск, 2003. – С. 194–196.
2. Бех І.Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2 (63). – С. 26–31.
3. Власова О.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку : [монографія] / О. І. Власова. – Київ : Видавн.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2005. – 308 с.
4. Гаврилюк В.В. Преодоление функциональной неграмотности и формирование социальной компетентности / В.В. Гаврилюк // Социс. – 2006. – № 12. – С. 105–110.
5. Докторович М.О. Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук : спец. 13.00.05 / Марина Олександрівна Докторович ; Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 19 с.
6. Життєва компетентність особистості : [наук.- метод. посіб.] / за ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. – Київ : Богдана, 2003. – 520 с.
7. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя // Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики. – 2013. – № 4. – С. 16–31.
8. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін / Олена Злобіна. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2004. – 400 с.
9. Калинина Н.В. Психологическое сопровождение развития социальной компетентности школьников : автореф. дис. … на соискание учен. степени д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 / Наталья Валентиновна Калинина ; Самар. гос. пед. ун-т. – Самара, 2006. – 42 с.
10. Ковалёва А.И. Концепция социализации молодёжи: нормы, отклонения, социализационная траектория / Антонина Ивановна Ковалёва // Социс. – 2003. – № 1. – С. 109–115.
11. Краснокутская С.Н. Формирование социальной компетентности студентов вуза : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Светлана Николаевна Краснокутская ; Северо-Кавказ. гос. техн. ун-т. – Ставрополь, 2006. – 178 с.
12. Мудрик А.В. Социальная педагогика / Анатолий Викторович Мудрик. – Москва : Издат. центр «Академия», 2002. – 200 с.
13. Мудрик А.К. Соціальний інтелект та соціальна компетентність / А.К. Мудрик // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 4–6.
14. Платонов Ю.П. Социальная психология поведения : [учеб. пособие] / Ю.П. Платонов. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с.
15. Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти / Олена Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65–69.
16. Прямикова Е.В. Социальная компетентность школьников: смыслы и практики / Е.В. Прямикова // Социс. – 2009. – № 7. – С. 126–132.
17. Рижанова А.О. Розвиток соціальності в культурі інформаційного суспільства / А.О. Рижанова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – С. 240–245.
18. Топалова С. Гражданская и элитарная компетентность: цена отсутствия для Украины / Светлана Топалова // Хвиля. – 2017. – 20 жовтня [Электронныйресурс] – Режим доступу : http://hvylya.net/analytics/society/grazhdanskaya-i-elitarnaya-kompetentnost-tsenaotsutstviya-dlya-ukrainyi.html
19. Учурова С.А. Групповая учебная работа как способ развития социальной компетентности учащихся : автореф. дис. … на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Светлана Александровна Учурова ; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Екатеринбург, 2007. – 24 с.
20. Циба В.Т. Системна соціальна психологія : [навч. посіб.] / В.Т. Циба. – Київ : Центр навч. літератури, 2006. – 328 с.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
199-204
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА