ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ ЗІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

  • Т.М. Дука
Ключові слова: майбутні педагоги, діти дошкільного віку, здоров’язбережувальні технології, здоров’я, психічне здоров’я, валеологічна просвіта

Анотація

Стаття присвячена проблемі психолого-педагогічного супроводу формування готовності майбутньо- го педагога до роботи зі здоров’язбережувальними технологіями, аналізуються особливості й специ- фіка оволодіння техніками, висвітлюються основні результати сучасних наукових досліджень із про- блеми; розкрито ефективні форми, методи та засоби формування готовності майбутнього педагога до роботи зі здоров’язбережувальними технологіями; розглянуто сучасні підходи до організації сучасного освітнього процесу.

Посилання

1. Андрющенко Т.К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Т.К. Андрющенко. – К., 2007. – 258 с.
2. Байер О.М. Використання казкотерапії в поєднанні з фітбол-гімнастикою як здоров’язбережувальна технологія (на матеріалі роботи експериментальних майданчиків) / О.М. Байер, К.Л. Крутій // Дошкільна освіта : науково-практичний журнал. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008. – № 1. – С. 54–64.
3. Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу / укладач :
О.А. Шереметова // Інформаційно-методичний посібник. – Краматорськ, 2010. – 36 с.
4. Гаращенко Л. Здоров’язбережувальні технології фізичного виховання дітей дошкільного віку: реалії та перспективи / Л. Гаращенко // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія «Філософія, педагогіка, психологія» : збірник наукових праць. – Вип. 9. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 157 с.
5. Денисенко Н. Оздоровчі технології в освітньому процесі / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 12. – С. 4–6.
6. Ефименко Н. Горизонтальный пластический балет: новая система физического воспитания, оздоровления и творческого самовыражения детей и взрослых / Н. Єфименко. – Таганрог : Познание, 2001. – 176 с.
7. Левшунова К.В. Рухова активність як чинник психічного благополуччя дошкільника : дис. ... канд. наук з педагогічної та вікової психології : спец. 19.00.07 / К.В. Левшунова. – К., 2015. 233 с.
8. Психокорекційні технології для дітей з проблемами у розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/82848/psihologiya/
psihokorektsiyni_tehnologiyi_ditey_problemami_rozvitku.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
205-209
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ