ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • В.М. Мірошниченко
Ключові слова: мультимедійні технології, інформаційні технології, іншомовне спілкування, дидактичні можливості, мультимедійні презентації, майбутні філологи

Анотація

Статтю присвячено аналізу застосування мультимедійних технологій у навчанні студентів мовних спеціальностей. Представлено класифікацію мультимедійних навчальних презентацій. Виокремлено вимоги до змісту мультимедійних навчальних презентацій. Визначено дидактичні можливості інформаційних технологій, дидактичні властивості мультимедійних засобів. Доведено ефективність використання програмного забезпечення Microsoft PowerPoint.

Посилання

1. Дементієвська Н.П. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів / Н.П. Дементієвська, Н.В. Морзе // Інформаційні технології і засоби навчання: [Зб. наук. праць] / [За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука] / Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2005. – 272 с.
2. Дементієвська Н.П. Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів / Н.П. Дементієвська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 2. – С. 55–58.
3. Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в общеобразовательной школе : дисс. ... канд. пед. Наук : 13.00.01 /Ю.Н. Егорова. – Чебоксары, 2000. – 196 с.
4. Квасова О.Г. Роль мультимедійного загальнотеоретичного курсу в оволодінні професійною англійською мовою як другою іноземною спеціалістами зі східної філології / О.Г. Квасова // мат-ли Всеукр. науково-методичного семінару «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі». – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2008. – С. 54–55.
5. Клевцова Н.И. Методико-дидактические принципы создания использования
6. мультимедийных учебных презентаций в обучении иностранному языку : дисс....канд. пед. наук : 13.00.02 / Н.И. Клевцова. – Курск, 2003. – 189 с.
7. Куцева Н.О. Навчання англійської мови з використанням інформаційних технологій у мовному вищому навчальному закладі / Н.О. Куцева // Вісник Київського державного лінгвістичного університету / [Ред.: С.Ю. Ніколаєва]. – К., 2000. – (Педагогіка та психологія). – Вип. 2. – С. 165–170.
8. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник [для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів] / О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін. / [За заг. ред. С.Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.
9. Мокрогуз О.П. Особливості застосування мультимедійної презентації на уроках історії / О.П. Мокрогуз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Nzspp/2009 4/statti/18.html.
10. Редько В. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика: [монографія] / В. Редько. – К. : Генеза, 2012. – 224 с.
11. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии / Г.К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с.
12. Фіцула М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с.
13. Хуторской A.B. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования / A.B. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.
14. Шилова Л.И. Проблемы формирования логической и информационной культуры в контексте современности / Л.И. Шилова // Нові інформаційні технології навчання (Педагогіка). – 2001. – № 8. – С. 186.
15. Щукин А.Н. Обучение иностранным язикам: Теория и практика: [учебн. пос. для препод. и студ.]. 2-е изд., испр. и доп. / А.Н. Щукин. – М. : Филоматис, 2006. – 480 с.
16. Ястребов Л.І. Створення мультимедійних презентацій в програмі MS PowerPoint / Л.І. Ястребов // Питання Інтернет-освіти. – 2002. – № 44. – C. 23–28.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
210-213
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ