ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

  • О.В. Бурлака
Ключові слова: засоби, навчання, поняття, учні з порушеннями слуху

Анотація

У статті висвітлено дидактичні особливості формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху. Розкрито сам термін «поняття». Підкреслено важливість використання засобів навчання під час формування географічних понять. Уточнено важливі етапи, протягом яких відбувається формування географічних понять у школярів. Наголошено на важливості використання білінгвального засобу навчання в процесі формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху

Посилання

1. Адамюк Н.Б. Лінгводидактична модель вивчення лексичних одиниць української жестової мови / Н.Б. Адамюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2014. – № 4. – С. 48–56.
2. Адамюк Н.Б. Синтаксичні особливості УЖМ: на прикладі простого речення / Н.Б. Адамюк, І.І. Чепчина // Жестова мова й сучасність. – 2009. – № 4. – С. 170–191.
3. Дробот О.А. Особливості двомовних програм / О.А. Дробот, Н.В. Іванюшева // Жестова мова й сучасність. – 2012. – Вип. 7. – С. 27–41.
4. Замша А.В. Білінгвальне навчання в контексті вивчення мовного питання осіб з порушеннями слуху в Україні / А.В. Замша // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – 2009. – Вип. 11. – С. 103–106.
5. Концепція білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху / [С.В. Кульбіда, А.В. Замша, Н.А. Зборовська, Т.П. Бащенко, І.І. Чепчина, С.О. Кривонос]. – К. : Лабораторія жестової мови, 2010. – 53 с.
6. Кульбіда С.В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови у навчанні нечуючих : [монографія] / С.В. Кульбіда. – К. : ТОВ «Поліпром», 2010. – 502 с.
7. Методика обучения географии в средней школе : [учебное пособие] / АПН СССР ; под ред. А.Е. Бибик и др. ; авт. предисл. А.Е. Бибик. – М. : Просвещение, 1968. – 391 с.
8. Назаренко Т.Г. Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання географії» / Т.Г. Назаренко. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 28 с.
9. Пашаев Б.А. Формирование общегеографических понятий у учащихся VI–VII классов (На материале школ АзССР) : автореф. дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.731 / Б.А. Пашаев ; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1970. – 21 с.
10. Уварова А.Ш. Формирование общенаучных понятий у учащихся средних классов (на материале предметов естественно-географического цикла) : автореф. дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теория и история педагогики» / А.Ш. Уварова ; Киевский государственный педагогический институт имени А.М. Горького. – К. : КГПИ, 1989. – 24 с.
11. Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання / О. Федоренко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2(74). – С. 79–85.
12. Шиліна Н.В. Формування географічних понять засобами інтерактивних технологій в учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Н.В. Шиліна ; Ін-т педагогіки, НАПН України. – К., 2013. – 20 c.
13. Drobot O. (2015). Formation of the communication skills of deaf preschool children in the conditions of bilingualism. The Advanced Science Journal, Issue 6, pp. 79–87.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
7-10
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ