ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ, ОРІЄНТОВАНОГО НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

  • О.В. Ліскович
Ключові слова: проектування, навчальний процес із фізики, предметна компетентність, ключова компетентність, навчальне завдання

Анотація

У статті порушено проблему необхідності проектування навчального процесу з фізики з метою формування компетентностей учнів. На основі аналізу наукових досліджень визначено доцільність проектування навчального процесу за трьома рівнями: розділу, навчального заняття, педагогічної ситуації. Запропоновано структуру та зміст проекту з урахуванням сутності поняття «компетентність», у загальному вигляді представлено типи навчальних завдань, виконання яких сприятиме формуванню компонентів компетентностей учнів.

Посилання

1. Кузьмина Н.В. Очерки психологи труда учителя / Н.В Кузьмина .. – Л. : ЛГУ, 1967. – С. 54–62.
2. Педагогика : [учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений] / [В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов]. – М. : Школа-Пресс, 1997. – 512 с.
3. Ягупов В.В. Педагогіка : [навч. посібник] / Ягупов В.В. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.
4. Муравьёва Г.Е. Проектирование общеобразовательного процесса в школе : автореф. дисс. на соискание уч. степени доктора. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Г.Е. Муравьёва. – Ярославль, 2003. – 40 с.
5. Гончаренко Т.Л. Діяльнісний підхід до проектування навчального процесу з фізики / Т.Л. Гончаренко, В.Д. Шарко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧНТУ, 2011. – Вип. 89. – С. 229–233.
6. Шарко В.Д. Проектування навчального процесу з фізики : [навчально-методичний посібник для організаторів і викладачів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та методистів системи післядипломної освіти] / В.Д. Шарко, Т.Л. Гончаренко. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 196 с.
7. Оспенникова Е.В. Основы проектирования процесса по физике в условиях ИКТ-насыщенной среды обучения / Е.В. Оспенникова. – Пермь, 2008. – 384 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
47-52
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ