СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

  • М.М. Сидорович
Ключові слова: фундаменталізація освіти, основна та старша школа, зміст шкільної біологічної освіти

Анотація

Проведений у статті аналіз науково-методичної літератури з проблеми фундаменталізації освіти за- свідчив відсутність визначення поняття «фундаменталізація змісту біологічної освіти в загальноосвітній школі». На його основі та на основі результатів власних досліджень щодо шляхів підвищення якості біо- логічної освіти в попередніх публікаціях таке визначення було сформульоване. Фундаменталізація змісту шкільної біологічної освіти – це провідний поліпарадигмальний компонент навчання біології та дидак- тичний принцип конструювання його змісту для формування цілісної біологічної картини світу як скла- дової частини природничо-наукової картини світу та основних загальних компетентностей учнів. Вона може бути здійснена через поетапну генералізацію їхніх знань навколо провідних теоретичних узагаль- нень науки про життя, методологічних категорій та принципів, високий рівень екологічної категоризації змісту біологічної освіти та цілеспрямований розвиток основ теоретичного мислення школярів.

Посилання

1. Балахонов А. Фундаментализация образования: сравнительный семантический анализ / А. Балахонов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://murzim.ru/nauka/pedagogika/28953-fundamentalizaciyaobrazovaniya-sravnitelnyy-semanticheskiy-analiz.html.
2. Барановська О. Підручник в умовах фундаменталізації та гуманітаризації навчання / О. Барановська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http: undip.org.ua.
3. Бондар С. Компетентнісний підхід до змісту освіти в умовах його фундаменталізації / С. Бондар // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 20–22.
4. Бороненко Т. Основные направления фундаментализации содержания обучения школьного курса информатики – 2001. / Т. Бороненко, Н. Рыжова // Материалы конференции «Relarn 2001». – 2001. – С. 35–40.
5. Будний Б. Теоретичні основи формування в учнів системи фундаментальних фізичних понять : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.02. «Теорія і методика навчання (фізики)» / Б. Будний. – К., 1997. – 51 с.
6. Буланова-Топоркова М. Педагогика и психология высшей школы : [учеб. пособие] / М. Буланова-Топоркова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 544 с.
7. Васько О. Формування змісту курсів за вибором в аспекті фундаменталізації освіти / О. Васько // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 148–150.
8. Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика / Г. Васьківська // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 25–30.
9. Васьківська Г. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання як соціально-педагогічна проблема / Г. Васьківська // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 16–22.
10. Величко Л. Методологічні орієнтири проектування змісту навчання хімії в основній школі / Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі – 2014. – № 1. – С. 34–36.
11. Гайдамака В. Компетентнісний підхід у формуванні змісту освіти в гімназії: шляхи реалізації / В. Гайдамака // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 39–42.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
70-77
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ