СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ

  • С.Є. Адамів
Ключові слова: майбутні маркетологи, професійна компетентність, структура професійної компетентності, компоненти, критерії, показники, рівні

Анотація

У статті порушено проблему уточнення структурних компонентів, критеріїв, показників і рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх маркетологів. Здійснено спробу охарактеризувати в структурі професійної компетентності майбутніх маркетологів мотиваційний, гностичний, конативний та особистісний компоненти. На основі виокремлених у межах дослідження критеріїв умовно визначені чотири рівні сформованості професійної компетентності майбутніх маркетологів (творчий, функціональний, відтворювальний, інтуїтивний) і конкретизовано основні показники їх сформованості.

Посилання

1. Акічева М.Ш. Педагогічні умови формування компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів / М.Ш. Акічева // Педагогічний альманах. – 2011. – Вип. 11. – С. 115–121.
2. Бермус О.Г. Проблеми і перспективи реалізації компетентнісного підходу в освіті / О.Г. Бермус [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://refs.co.ua/64342ii.html
3. Буркова Л.В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка фахівців у вищих навчальних закладах : [монографія] / Л.В. Буркова. – К. : Інформ. системи, 2010. – 278 с.
4. Ворона В.О. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх маркетологів у вищому навчальному закладі / В.О. Ворона // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 44(97). – С. 410–417.
5. Левитес Д.Г. Автодидактика. Теория и практика конструирования собственных технологий обучения / Д.Г. Левитес. – М. : Изд-во Московского психолого-социального института, 2003. – 320 с.
6. Павленко А.Ф. Призначення і зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців з маркетингу / А.Ф. Павленко // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 1(17). – С. 53–60.
7. Путінцев А.В. Проблема формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів / А.В. Путінцев, Н.П. Прищепа // Економічний вісник Донбасу. Серія «Маркетинг». – 2014. – № 2 (36). – С. 147–153.
8. Ромащенко І.В. Методологічні аспекти впровадження сучасних підходів до навчання та формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів / І.В. Ромащенко // Молодь і ринок. – 2009. – № 12. – С. 15–22.
9. Ромащенко І.В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу сфери управління у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І.В. Ромащенко. – К., 2010. – 20 с.
10. Служинська Л.Б. Критерії, показники та стан сформованості готовності майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації / Л.Б. Служинська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2012. – Вип. 22 (75). – С. 343–349.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
83-87
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ