КАТЕГОРІЯ «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКІВ» У ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • О.В. Бородієнко
Ключові слова: професійний розвиток керівників, неперервний професійний розвиток, професійний розвиток керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку

Анотація

Стаття присвячена проблемі аналізу трактування дефініції «професійний розвиток керівників» у вітчизняних і зарубіжних наукових дослідженнях. Проаналізовано суміжні поняття «розвиток», «професійний розвиток дорослих», «неперервний професійний розвиток». Обґрунтовано поняття «професійний розвиток керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку».

Посилання

1. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности / Г.С. Костюк ; под. ред. Л.П. Проколиенко ; сост. В.В. Андриевская, Г.А. Балл, А.Т. Губко, Е.В. Проскура. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.
2. Луговий В.І. Компетентність та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс / В.І. Луговий // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. Темат. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» / Ін-т вищої освіти АПН України. – К. : Гнозис, 2009. – № 3. – С. 8–14.
3. Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / авт.-упор. Л.Б. Лук’янова, О.В. Аніщенко. – К. ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2014. – 108 с.
4. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади : [монографія] / [авт. кол.: Н.Г. Ничкало, В.О. Радкевич, О.І. Щербак, Н.І. Дорошенко, О.В. Василенко, В.Є. Скульська]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 268 с.
5. Пуховська Л.П. Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу : [посібник] / Л.П. Пуховська, А.О. Ворначев, С.О. Леу ; за наук. ред. Л.П. Пуховської. – К. : ІПТО НАПНУ, 2015. – 176 с.
6. Радкевич В.О. Сучасні фактори професійного розвитку персоналу підприємств / В.О. Радкевич // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2012. – № 3. – С. 26–31.
7. Радкевич В.О. Теоретико-методологічні засади курсового професійного-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві : [монографія] / В.О. Радкевич. – К. : Імекс-ЛТД, 2013. – 75 с.
8. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : [навчальний посібник] / В.А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 351 с.
9. Ткаченко А.М. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення / А.М. Ткаченко, К.А. Марченко // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 1 (35). – С. 194–197.
10. Ягупов В.В. Професійний розвиток керівників професійно-технічних навчальних закладів / В.В. Ягупов // Модернізація професійної освіти і навчання. – 2015. – № 5. – С. 18–31.
11. Ягупов В.В. Професійний розвиток фахівця / В.В. Ягупов // Освітній процес і трансформація сучасного українського суспільства : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квітня 2015 р. – К. : НаУКМА, 2015. – С. 3–6.
12. Amol Padwad and Krishna Dixit. Continuing Professional Development. An Annotated Bibliography. – British Council India, 2011. – 40 p.
13. Andrew L. Friedman. Continuing Professional Development Lifelong learning of millions / L. Andrew. – Taylor & Francis Group, New York, 2012. – 135 p.
14. Continuing Personal and Professional Development at UCL. – UCL Human Resources Organizational and Staff Development, 2014. – 26 p.
15. Continuing Professional Development Policy. February 2012. – Royal Statistical Society, London, 2012. – 17 p.
16. The Effectiveness of Continuing Professional Development. Final Report. – College of Emergency Medicine, London, 2010. – 128 p.
17. UN Competency Development – a Practical Guide. – UN Office for Human Resources Management, 2010. – 194 p.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
93-98
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ