КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА: ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

  • О.С. Костенко
  • В.В. Бондаренко
Ключові слова: інженер-педагог, компетенція, культура, професійна культура, професійно-педагогічна культура, професійно-інженерна культурa, культурологічна компетенція інженера-педагога

Анотація

У статті порушено проблему формування культурологічної компетенції майбутніх інженерів-педагогів, відзначено її важливість, запропоновано шляхи вирішення зазначеної проблеми. Детально розглянуто сутність понять «компетенція», «культура», визначено сутність понять «професійна культура інженера-педагога», «професійно-педагогічна культура інженера-педагога», «професійно-інженерна культура інженера-педагога». Визначено зміст, структуру та функції культурологічної компетенції інженера-педагога.

Посилання

1. Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний словник-довідник / К.О. Баханов. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 120 с.
2. Бондар С.П. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С.П. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. – С. 8–9.
3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392) – Київ, 2011. – 61 с.
4. Коваленко О.Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у контексті приєднання України до Болонського процесу : [монографія] / [O.E. Коваленко, Н.О. Брюханова, О.О. Мельниченко]. – Х. : УІПА, 2007. – 162 с.
5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров – М.: ИКЦ «МарТ». Росто/н/Д: Изд.центр «МарТ», 2005. – 448 с.
6. Креденец Н.Д. Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців легкої промисловості / Н.Д. Креденец // Педагог професійної школи : [зб. наук. пр.] – К. : Наук. світ. – 2002. – Вип. VIІ. – С. 170–315.
7. Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури. / [М.М. Корінний, В.Ф. Шевченко, Г.Г. Потапов]. – К.: Україна, 2003. – С. 171.
8. Маценко В.Ф. Имидж : психология создания / В.Ф. Маценко. – К. : Ника-Центр, 2002. – 186 с.
9. Музальов О.О. Культурологічна підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів / О.О. Музальов // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 69–79.
10. Пальшкова І.О. Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя : [навчальний посібник] / І.О. Пальшкова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 192 с.
11. Прокопенко І.Ф. Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за загальною редакцією академіка І.Ф. Прокопенка, чл.– кор. В.І. Лозової. – Харків: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – Вип.45. – 228 с.
12. Сейтешев А.П. Пути профессионального становлення учащейся молодежи / А.П. Сейтешев // Профпедагогика. – М.: Высш.шк., 1988. – 336 с.
13. Щербань П.М. Сутність педагогічної культури / П.М. Щербань // Вища школа України. – 2004. – № 3. – С. 67–71.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
113-118
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ