РОЗВИВАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ ТА ГРИ

  • М.В. Коченгіна
Ключові слова: модель підготовки, підвищення кваліфікації, вихователі дошкільних навчальних закладів, безпечне інформаційне середовище для дитини дошкільного віку, дитяча іграшки та гра, іграш- ки-провокатори (антиіграшки)

Анотація

У статті описано досвід підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів до забезпечення безпечного інформаційного середовища для дитини дошкільного віку засобами дитячої гри та іграшки. Визначено та схарактеризовано складники та етапи підготовки педагогів до створення безпечного ін- формаційного простору для дитини. Розкрито умови педагогічного співробітництва.

Посилання

1. Абраменкова В.В. Батькам про ігри й іграшки / В.В. Абраменкова // Берегиня роду. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bereginya-rodu.org/statti/igrahka.php.
2. Вовчик-Блакитна О.О. Дитяча іграшка та гра – справа серйозна / О.О. Вовчик-Блакитна // Обдарована дитина. – 2009. – № 1. – С. 54–59. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://psyjournals.org.ua/images/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/VovchykBlakytna.pdf.
3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упор. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.
4. Брежнева О.Г. Формування готовності вихователів до створення предметно-просторового середовища як засобу стимулювання пізнавальної активності дітей / О.Г. Брежнева // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 5(264). – Ч. І. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream/123456789/1081/1/1.pdf.
5. Змеев С.И. Андрагогика: теоретические основы обучения взрослых / С.И. Змеев. – М.: ПЕРСЕ, 2003. – 207 с.
6. Кіндрат І.Р. Вплив сучасного медіа-простору на формування світоглядних уявлень дитини дошкільного віку / І.Р. Кіндрат // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 13(3). – С. 94–101. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_13(3)__15.pdf.
7. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : [наук.-метод. посіб.] / наук. ред. О.Л. Кононко. – К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.
8. Косенко Д.Ю. Предметно-просторова складова освітнього середовища: досвід вальдорфської школи / Д. Ю. Косенко., О.І. Мезенцева // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць (20). – С. 172–176. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer29/834.pdf.
9. Крутій К.Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу : [монографія] : у 2-х ч. : концепція, програма розвитку та освітні програми ДНЗ. – Ч. 2 / К.Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 282 с.
10. Крутій К.Л. Проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу як умова розвитку здібностей дитини / К.Л. Крутій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrdeti.com/nauka.php?ar=1.
11. Коченгіна М.В. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до створення для дитини безпечного інформаційного середовища: [навчально-методичний посібник] / М.В. Коченгіна; за заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Х.: Харківська академія неперервної освіти, 2016. – 148 с.
12. Лаврентьєва Г.П. Розвивальне предметно-ігрове середовище [Текст] : Європейський досвід та новітні підходи / Г.П. Лаврентьєва // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С.11–13.
13. Пісоцька Л.С. Ретроспектива організації розвивального простору для дітей дошкільного віку / Л.С. Пісоцька, О.В. Фурман. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/p43.html.
14. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки: [навч. посібн.] / Т.І. Поніманська. – К.: Абрис, 1998. – 448 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
118-122
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ