СТВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНОЇ СИТУАЦІЇ ЯК УМОВА АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

  • О.С. Повідайчик
Ключові слова: професійна підготовка фахівців, науково-дослідницька робота, проблемне навчання, проблемна ситуація, вирішення суперечностей

Анотація

У статті досліджується проблема формування готовності студентів до науково-дослідницької роботи, зокрема в процесі проблемного навчання. Розкрито особливості проблемного навчання як інноваційної освітньої технології. Проаналізовано основні етапи створення проблемної ситуації як основи проблемного навчання. Здійснено типологію проблемних ситуацій. Розглянуто специфіку їхнього застосування під час різних форм організації навчально-виховного процесу

Посилання

1. Фіцула М.М. Педагогіка: [навч. посіб.] / Фіцула М.М. – К.: Академія, 2001. – 528 с.
2. Шадриков В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков. – М.: «Логос», 1994. – 320 с.
3. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства / Т.В. Габай. – М.: Наука, 1988. – 224 с.
4. Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение – истоки, сущность, перспективы / Т.В. Кудрявцев. – М.: Знание, 1991. – 389 с.
5. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: [уч. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед.] / М.М. Левина. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.
6. Никитина Е.Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к научно-исследовательской деятельности средствами проблемного обучения: дисс. канд. пед. наук: 13.00.08 – «Теория и методика профессионального обучения» / Е.Ю. Никитина. – Новокузнецк, 2007. – 202 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
141-145
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ