ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-МЕХАНІКІВ

  • І.П. Стаднійчук
Ключові слова: технік-механік, рофесійна та технічна компетентність

Анотація

У статті проаналізовано формування технічної компетентності майбутніх техніків-механіків у процесі підготовки в аграрних коледжах. Розглянуто технічну компетентність як необхідну і важливу складову професійної компетентності майбутнього фахівця, яка інтегративно включає потреби до володіння технічними здібностями та мотиви технічної діяльності, інтерес до техніки, технічні знання, уміння і навички, технічну мову, технічне мислення, раціоналізаторство, винахідництво, технічну творчість.

Посилання

1. Андрущенко І.Г. Зміст поняття «технічна компетентність майбутнього фахівця» в сучасній педагогічній практиці / І.Г. Андрущенко // Збірник наукових праць Уманського національного педагогічного університету. – 2014. – Ч. 2. – С. 15–22.
2. Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М.С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23–30.
3. Зимняя И.А. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат профессионального образования: (идеализированная модель) / И.А. Зимняя // Проблемы качества образования. Компетентностный подход в профессиональном образовании и проектировании образовательных стандартов. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. – С. 10–20.
4. Зеер Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования / Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000. – 258 с.
5. Кива A.A. Дидактическое проектирование на основе компетентностного подхода : [монография] / [A.A. Кива, В.П. Косырев, А.Н. Кузнецов] // – М., ИСОМ, 2005. – 144 с.
6. Мартиненко С.А. Формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення дисциплін фізико-математичного циклу в авіаційному коледжі: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С.А. Мартиненко; ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т». – Слов’янськ, 2014. – 20 c.
7. Равен Дж. Компетентность в современном обществе / Дж. Равен. – М. : Когито Центр, 2002. – 240 с.
8. Рекомендація KO4ЕЕ5 Комітету Міністрів Ради Європи «Про середню освіту». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// uazakon.com/document/spart63/74.htm.
9. Ягупов В.В. Провідні методологічні характеристики основних видів компетентності майбутніх фахівців, що формуються в системі професійно-технічної освіти / В.В. Ягупов // Модернізація професійної освіти і навчання: Зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012. – Вип. 2.– С. 45–59.
10. Halash H. Individual competencies and the demand of the society. Materials CE / H. Halash. – CDCC. Strasbourg, 1996. – 87 p.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
150-155
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ