ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Н.Д. Трофаїла
Ключові слова: готовність, готовність до емоційного розвитку дітей дошкільного віку, професійна готовність

Анотація

У статті висвітлено окремі аспекти проблеми дослідження сутності феномену «готовність майбутніх вихователів». Автор розкриває сутність професійної готовності майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку через аналіз поняття «готовність» у педагогічній та психологічній літературі; надає авторське визначення поняття «готовність майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку».

Посилання

1. Большой психологический словарь / [под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко]. – 3–е изд. – Москва : Прайм-Еврознак, 2002. – 672 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка: В 4 т. / В.И. Даль. – Москва: Русский язык, 1989. – Т. 3. – 699 с.
3. Жаровцева Т.Г. Теоретико-методичні засади підготовки фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями: [монографія] / Т.Г. Жаровцева. – Одеса: ПНЦ АПН України – СВД М.П. Черкаси, 2006. – 367 с.
4. Залізняк А.М. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільного віку: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / А.М. Залізняк. – Умань, 2009. – 247 с.
5. Зданевич Л.В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л.В. Зданевич. – Житомир, 2014. – 44 с.
6. Линенко А.Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї : монографія / А.Ф. Линенко. – Одеса : ОКФА, 1995. – 80 с.
7. Литвиненко С.А. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня доктора. пед. наук / НПУ імені М.П. Драгоманова / С.А. Литвиненко. – Київ, 2005. – 40 с.
8. Мардарова І.К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец: 13.00.08 – «Дошкільна педагогіка» / І.К. Мардарова. – Одеса, 2012. – 240 с.
9. Маркотенко Т.С. Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів соціально-обрядовими фразеологізмами : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Т.С. Маркотенко. – Луганськ, 2011. – 235 с.
10. Овчинникова М.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.В. Овчинникова. – Луганськ, 2003. – 22 с.
11. Отич О.М. Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. / О.М. Отич. – Київ, 1997. – 194 с.
12. Підлипняк І.Ю. Підготовка майбутніх вихователів до формування математичної компетенції дошкільників у різновікових групах: дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»/ І. Ю. Підлипняк. – Умань, 2014. – 240 с.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
155-158
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ